Till innehåll på sidan

Uppföljning med patienten i centrum ska ge rätt stöd efter en stroke

Behoven hos personer som insjuknat i stroke varierar stort och

därför är strukturerad uppföljning en nyckel för en lyckad rehabilitering.

Emma Kjörk är legitimerad arbetsterapeut, medicine doktor, och har mångårig erfarenhet av stroke- och hjärnskaderehabilitering.

– Det behövs ett multiprofessionellt team för att möta de komplexa behov som finns hos personer med stroke. Det räcker inte att arbeta med en sak i taget, det krävs ett parallellt arbete utifrån patientens behov. Patienten måste vara i centrum och vara en del av teamet, menar Emma.

Där kan Post-stroke checklistan och formuläret Strokehälsa användas som stöd i samband med uppföljning efter stroke.

– Checklistan ger ett enkelt stöd för att identifiera vanliga hälsoproblem och är gjord för att kunna användas av hela teamet. Men oavsett vem som använder listan är det dialogen med patienten som måste vara i centrum. Listan fungerar som ett samtalsstöd och hjälper till att lotsa vidare till rätt instans och profession, berättar Emma.

Syftet med strukturerad uppföljning är att fånga patientens behov så att de kan få rätt stöd under resan efter sin stroke. Rehabiliteringen är livslång för många.

De personcentrerade vårdförloppen som nyligen börjat gälla lägger stort fokus på just den strukturerade uppföljningen.

– Det långsiktiga stödet är viktigt och där hjälper uppföljningen till att fånga upp hälsoproblem och skapar en brygga till fortsatt rehabilitering. Utan uppföljning finns risken att patienten sitter själv och inte vet vilket stöd som behövs. Detta gäller även anhöriga, menar Emma.

Trots att det nu finns enkla verktyg för uppföljning så existerar det stora utmaningar i vårdkedjan.

– Det ser olika ut i vårdkedjan. Inom primärvård och kommun saknas ofta specialiserad strokekompetens. Det kan också vara så att det saknas tillgång till vissa professioner, exempelvis logopeder, säger Emma, som ändå är hoppfull inför framtiden.

– Min förhoppning är att vi ska hjälpas åt i strokesverige och att vi ska bli duktiga på hur vi ska implementera checklistan i vårdprocesser. Var i organisationen den bäst ska användas och på vilket sätt.

FAKTA: UPPFÖLJNING

  • Post-stroke checklistan innefattar frågor om vanliga hälsoproblem. Används av personal som ett samtalsstöd vid ett vårdbesök.
  • Formuläret Strokehälsa består av frågor om hälsoproblem och information. Används av patient och eventuellt anhörig som förberedelse inför ett vårdbesök. Besvaras via 1177 eller pappersformulär.