Alternativ Våra föreningar

Alternativ Våra föreningar2019-05-16T12:32:39+02:00

En framgångsrik behandling mot stroke hotas

I en debattartikel i Dagens Medicin från den 13 januari 2021 lyfter 18 överläkare och andra verksamma inom neurologisk vård på Karolinska universitetssjukhuset flera varnande fingrar för att bland annat strokevården är hotat på grund av en planerad omstrukturering. Dessa varnande fingrar tar vi i STROKE-Riksförbundet på allvar och det väcker frågor och oro för utvecklingen av framtida strokevård.

Läs hela pressmeddelandet här

Digitalt samtal om pandemins inverkan på strokevård och rehabilitering

I ett digitalt samtal möter vi Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin. Samtalet handlar om pandemins inverkan på strokevård och rehabilitering, olika behandlingsmetoder, vikten av vardagsträning och att man kan bli bättre hela livet. Samtalets leds av Daniela Bjarne, sakkunnig på STROKE-Riksförbundet.

Vi hoppas att det ska bli flera intressanta samtal och man kan nu ta del av detta samt kommande digitala samtal under den nya rubriken Digitala samtal under Vad gör vi?

Ny kortfilm från förbundet om att bli medlem

En ny kort film från STROKE-Riksförbundet varför man ska bli medlem i förbundet.  Dela gärna i era kanaler!

Stor förändring på arbetsliv och inkomst för makar efter stroke

När ens partner plötsligt insjuknar i stroke har det ofta en stor påverkan även på familjens vardag och livskvalitet samt möjligheter till fritid och arbetsliv. Däremot finns sparsamt med vetenskaplig kunskap vad gäller långtidspåverkan på makarnas arbetsliv och inkomst efter stroke.

Genom att sammankoppla flera nationella register har vi kunnat belysa förändringar i sammanboende makars och partners arbetsliv och inkomst fem år innan jämfört med fem år efter partnerns insjuknande i stroke. I studierna inkluderades även matchade kontroller från normalbefolkningen för att undersöka hur långtidseffekterna skiljer sig hos just makar till personer som haft stroke. Våra resultat visar att det finns långtidseffekter på makarnas arbetsliv och inkomst, men inte i alla grupper.

Yngre kvinnliga makar/partners drabbas hårdare

Det var framförallt yngre kvinnliga makar som hade större negativ påverkan på arbetsliv och inkomst. Vår tolkning av dessa resultat är att unga kvinnor upplever en särskilt betungande konflikt mellan familjelivet, vårdgivarrollen och arbetslivet. I studierna såg vi inte samma negativa effekt på arbetsliv och inkomst bland manliga makar som var mer benägna att fortsätta att vara yrkesverksamma även efter partners insjuknande i stroke.

Det fanns även stora skillnader i familjens totala inkomst beroende på om makan var kvinna eller man, där den totala inkomsten bland familjer med kvinnliga makar påverkas mest negativt efter stroke. Detta berodde dels på inkomstbortfall för personen som haft stroke men även att kvinnliga makar tenderade att minska även sin egen inkomst. Denna grupp med yngre makar har ofta barn som bor i hushållet, så förändring i familjens totala inkomst påverkar inte bara makan och personen med stroke utan även deras barns möjligheter i livet.

Våra resultat visade även att yngre makar med lägre utbildningsnivå tenderade att skifta från att ha en anställning innan partnerns insjuknande i stroke till att inte ha någon anställning efter partnerns stroke. En möjlig förklaring till detta kan vara att kvinnor i grupper med lägre utbildningsnivå har svagare koppling till arbetsmarknaden. Risken för arbetslöshet är större för individer som är lättare att ersätta på arbetsmarknaden, till exempel som personer med kortvarig anställning eller timanställning som är vanligt i kvinnodominerande yrken så som inom vård och omsorg. Med tanke på att majoriteten av makar i arbetsför ålder till personer som haft stroke är kvinnor, är det viktigt för beslutsfattare att genomföra åtgärder för att förbättra möjligheterna att kombinera familjelivet och vårdgivarrollen med sitt arbetsliv.

Resultaten från studierna indikerade även att makar med egen sjuklighet hade större negativ påverkan på arbetslivet. Överlag fann vi att makar till personer som haft stroke även själva hade högre sjuklighet än sammanboende makar i normalbefolkningen. Tidigare forskning har belyst att det generellt finns en samstämmighet i sammanboende makars kardiovaskulära riskfaktorer så som rökvanor, stillasittande liv, övervikt, hög blodtryck och hög alkoholkonsumtion. Vi fann att kardiovaskulära sjukdomar orsakade högre mortalitetsrisk bland makar till personer med stroke jämfört med sammanboende makar i normalbefolkningen. Med detta är det viktigt för vården även inkluderar makan i samtal om riskfaktorer och livstilförändringar för att undvika kardiovaskulära sjukdomar och förtida död.

Josefine Persson

Medicine doktor

josefine.persson.2@gu.se

Referenser:

Persson J, Hensing G, Bonander C. Employment transitions for spouses of stroke survivors: evidence from Swedish national registries. BMC Public Health. 2020:20;1522. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-020-09625-1

Persson J, Hensing G, Svensson M, Bonander C. Work and income for spouses of stroke survivors: Evidence from Swedish national registries. Under review at Health Policy.

Bonander C, Persson J. Health shocks and heterogeneity: A longitudinal machine learning analysis of variation in the spillovers of stroke on income for spouses of stroke survivors. Under review at Health Economics.

Persson J, Sheehan O.C, Strömberg U, Roth D.L. All-cause mortality for cohabiting spouses of stroke survivors: Evidence from Swedish national registries. Topics in Stroke Rehabilitation. In press. DOI:

https://doi.org/10.1080/10749357.2020.1834270

Strokeöverlevare skrev en avhandling om stroke

Jag heter Stefan Sennfält och är läkare, men också strokeöverlevare. Nu har jag  blivit färdig med en avhandling vid Lunds universitet som handlar om långtidsprognos efter stroke. Arbetet har givit mig ett ypperligt tillfälle att ta ett steg tillbaka och betrakta sjukdomen utifrån. Jag har velat teckna en heltäckande bild där jag adresserar många viktiga aspekter, inte minst de anhörigas situation.

Läs avhandlingen här

Fysiska och sociala aktiviteter påverkar hälsan positivt efter stroke

Det visar en studie som en grupp forskare har gjort och som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Neurology. Forskarna har följt patienterna under fem år.

– Stroke, som orsakas av syrebrist i hjärnan, antingen på grund av blodpropp eller blödning i hjärnans blodkärl, är den näst vanligaste orsaken till död och bestående funktionsnedsättning i världen. Dock överlever de flesta människor som drabbas. De kan återgå till sitt tidigare boende och klara sig ungefär som innan de blev sjuka efter vårdtiden på sjukhuset. Samtidigt lever många med stroke och dess konsekvenser under lång tid.

Självständigt liv

Det berättar Åsa Rejnö, sjuksköterska vid Skaraborgs sjukhus i Skövde och docent i omvårdnad på Högskolan Väst i Trollhättan. Hon har tillsammans med forskarkollegorna Eric Bertholds, vid tiden för studien överläkare vid samma sjukhus och Salmir Nasic, statistiker, också på Skaraborgs sjukhus i Skövde, Kerstin Bjälkefur, sjuksköterska Lidköpings kommun, samt överläkaren Katarina Jood från Göteborgs universitet följt personer som drabbades av stroke under åren 2007 – 2009 och som vårdades vid Skaraborgs sjukhus.

Forskargruppen visar att drygt tre gånger så många av de intervjuade patienterna som lever ett självständigt liv efter stroken bedömer sin hälsa som god. Detta jämfört med de som är beroende av stöd och hjälp från andra.

– Vi följde patienterna med årliga enkäter under de första fem åren efter stroke. Enkäterna innehöll frågor om var och hur de bodde, hur de bedömde sin hälsa, hur de klarade sig i vardagen, vilket stöd och vilken hjälp de fått efter sin stroke. Dessutom om de var nöjda med hjälpen och om de fått sina behov av stöd och hjälp tillgodosedda. Enkäten innehöll också frågor om läkemedelsbehandling och symtom efter stroke, säger Kerstin Bjälkefur, sjuksköterska Lidköpings kommun.

Viktigt för folkhälsan

Hur personerna bedömer sin hälsa påverkades framförallt av om de drabbats smärta eller depression, möjlighet att genomföra aktiviteter och den egna upplevelsen av att inte ha fått behovet av stöd och hjälp tillgodosett.

– För de patienter som levde ett självständigt liv var möjligheten till fysisk aktivitet viktig för att uppleva sin hälsa som god, medan deltagande i sociala aktiviteter var mer betydelsefull för de som var beroende av stöd och hjälp, säger sjuksköterskan Åsa Rejnö.

Forskarnas fynd visar att det finns förhållanden som är möjliga att påverka för att bättre stötta personer efter stroke, vilket skulle kunna påverka upplevelsen av den egna skattade hälsan i positiv riktning.

– Därför är kunskaperna från studien viktiga ur ett folkhälsoperspektiv, menar Kerstin Bjälkefur.

Artikeln har rubriken Self-rated health over the first five years after stroke.

Här kan man läsa artikeln  i sin helhet

Här är artikelns referens:

Bjälkefur, K., Nasic, S., Bertholds, E., Jood, K., & Rejnö, Å. (2020). Self-rated health over the first five years after stroke. BMC Neurol, 20(1), 389. doi:10.1186/s12883-020-01956-1

Ny kortfilm från förbundet om att vara anhörig

En ny kort film från STROKE-Riksförbundet om att vara anhörig och vilket stöd som behövs.

Har du fått ditt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall?

Då hoppas Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att du vill delta i en enkätstudie som ingår i ett projekt som pågår. I projektet undersöker de om och hur myndighetsförtroendet har förändrats efter återkallat körkort på grund av synfältsbortfall.

VTI söker personer med återkallat körkort på grund av synfältsbortfall, eller personer som har haft sitt körkort återkallat men fått dispens att köra bil. Idag saknas viktig kunskap inom detta område. Syftet är att bidra till en ökad förståelse för enskildas erfarenheter och att utveckla handläggningsprocessen. Både kvinnors och mäns erfarenheter är viktiga.

Länk till enkäten, och till mer information om studien, finns på: https://www.vti.se/synfaltsbortfall

Ansvarig för studien är:

Jonna Nyberg doktorand, Örebro universitet samt forskningsassistent, VTI

Strokekontakt nr 4 2020

Sista numret av StrokeKontakt för i år dyker snart upp i alla medlemmars brevlådor! I detta nummer kan du läsa om Sivan Jansson i Älvkarleby som förespråkar fiske som rehabilitering. Priser har delats ut! –  Arbetsterapeuten Gerd Andersson fick Strokeföreningen Malmös Strokepris 2020 och personalen på strokeenheten på Kalix sjukhus har fått ta emot diplom efter att ha utsetts till bästa strokeenhet 2019. Förbundets jurist Patrik Magnusson skriver om möjligheten till ekonomisk hjälp vid tvister med Försäkringskassan. Christa Mickelsson skriver om processen efter en stroke som slutade med att hon skrev boken Ett blodkärl som brast. Förutom detta kan ni förstås läsa om ny forskning, nyheter och mycket mer. Som vanligt har vi också med recept, quiz och annat smått och gott. Trevlig läsning!

Framsidan av StrokeKontakt nummer 4 2020. En person ligger och vilar i gräset framför en sjö

Behov av rörelsehjälpmedel bland personer med stroke

Hej!  Vi arbetar med att undersöka om det finns ett behov för och i så fall vilka krav som ställs på ett rörelsehjälpmedel som ger styrka till armen. Detta är ett samarbete med forskare och förhoppningen är att vi – om vi ser ett tydligt behov för hjälpmedlet – fortsätter med utvecklingen av detta och får ut det på marknaden.  Vi, det vill säga Josefin Ribers och Eva Vollmer, arbetar inom företagsinkubatorn LEADs traineeprogram Entrepreneurs in Residence.

För att förstå i vilka situationer och rörelser detta hjälpmedel skulle behövas och vilka krav som behöver uppfyllas vill vi gärna komma i kontakt med personer som:

  • har haft stroke och skulle ha nytta av mer styrka i armen
  • arbetar med eller har erfarenhet av behandling eller rehabilitering efter stroke

All hjälp uppskattas, antingen svar på korta frågor via mejl eller mer ingående samtal via telefon eller en digital mötesplattform.

Har du frågor eller vill hjälpa oss, kontakta oss gärna på eva.vollmer@lead.se.

Förbundet delar ut drygt fyra miljoner kr

Av 60 forskare, varav 38  kvinnor, som sökte forskningsanslag så fick 46 forskningspengar. Patientnära forskning och rehabilitering är prioriterade områden. I år har två projekt som ska forska på Covid och stroke också fått anslag. En av tankarna med utdelade medel är att sprida och stödja strokeforskning inom Sverige. Det är förbundsstyrelsen som fattar det formella beslutet om vilka som ska få anslag, efter att vårt vetenskapliga råd har granskat och bedömt projekten. . Forskningspengarna kommer från Strokefonden, Stroke-Stiftelsen, Stina Smedbergs fond samt Kjellgrens fond.

Följande forskare får anslag

Vetenskapliga rådet består av följande personer: 
Professor Katharina Stibrant Sunnerhagen, Göteborg, ordförande
Docent Erik Lundström, Uppsala, sekreterare
Professor Mia von Euler, Örebro, ledamot
Professor Arne Lindgren, Lund, ledamot
Professor Lena von Koch, Stockholm, ledamot
Professor Maria Larsson-Lund, Luleå, ledamot
Docent Cesare Patrone, Stockholm, ledamot

Stark efter stroke

Våra kroppar är gjorda för rörelse

All rörelse är bra. Lite är bättre än ingenting. Det är stora individuella skillnader på vad man orkar och klarar av att göra. Att röra sig och motionera är en mycket effektiv medicin som stärker din kropp, ökar ditt välbefinnande och minskar risken för återinsjuknande i stroke.

Tips! Under Coronatider kan det vara svårt att hålla igång på hemmaplan. Men med hjälp av “Träna med Sofia” på SVT play, som rekommenderas av fysioterapeuter, så kan du få en varierad och allsidig träning. Alla rörelser kan göras på olika sätt utifrån olika behov, till exempel på en stol. Sofia är uppmuntrande och det blir roligt att träna.

Det är inte alltid som man känner sig motiverad eller har ork men fysisk aktivitet ger oftast ny energi. Mycket fysisk aktivitet kan göras som en del av din vardag till exempel trädgårdsarbete och promenader till och från affären. Den allmänna rekommendationen är att vara fysiskt aktiv genom till exempel promenader 30 minuter varje dag. Dessa 30 minuter kan delas upp på flera olika tillfällen under dagen, men helst minst 10 minuter för att ha hälsoeffekt.

Mer kring vikten av träning och hälsosamma levnadsvanor kan du läsa i broschyren, som är utgiven av Fysioterapeuter för hälsosamma levnadsvanor:

Stark efter stroke

Råd på telefon

Nu under Coronatider så kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig när man har frågor och funderingar om stroke och dess konsekvenser.  Välkommen att ringa oss måndagar och torsdagar mellan kl. 10-11. Daniela Bjarne tar emot ditt samtal, hon är sakkunnig på förbundet och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med stroke.

Telefon: 0738 00 11 99

Du kan även skicka din fråga via e-post: daniela@strokeforbundet.se

Porträtt av Daniela Bjarne

Hur har Covid påverkat den akuta strokevården

Antalet fall av stroke som vårdats på sjukhus och som rapporterats in till nationella kvalitetsregister, Riksstroke och Socialstyrelsens patientregister har minskat under 2020 jämfört med året innan.  Däremot har akuta behandlingar, såsom trombolys och trombektomi, getts i samma utsträckning under 2020 som föregående år.

Det framkommer i en rapport från Socialstyrelsen som kom i oktober, där man har kartlagt hur vård i det akuta skedet efter stroke har påverkats under covid-19-pandemin, särskilt för personer 70 år och äldre. Vidare kan man läsa att en hög andel, drygt 80 % har under våren 2020 vårdats på strokeenhet eller IVA som första vårdenhet, vilket gäller för alla åldersgrupper. Socialstyrelsen drar slutsatsen att enligt data tillgänglig i dagsläget är att under covid-19-pan-demin har personer 70 år och äldre fått akuta behandlingar för stroke i samma utsträckning och enligt gällande riktlinjer.

Ove Puisto, ordförande för STROKE-Riksförbundet, kommenterar rapporten med att säga: ”Det känns skönt att veta att den akuta strokevården har fungerat under pandemin. Men vi är undrande över att antalet fall av stroke som vårdats på sjukhus har minskat under 2020. Det kan säkert finnas olika orsaker som vi ännu inte känner till”

Förbundet har bett Bo Norrving, professor och ordförande i Riksstroke att kommentera rapporten: det är tillfredsställande att den akuta vården verkar ha fungerat bra trots pandemin, men en viktig observation är ändå att antalet registrerade stroke på sjukhus har minskat. Det skulle kunna bero på att en del patienter med lindriga stroke inte vågat söka akut, och därmed inte fått akutbehandling, förebyggande åtgärder mot nya stroke, rehabilitering och uppföljning enligt de nationella riktlinjerna – och detta är naturligtvis allvarligt.

Men en vanligare orsak till att antalet registrerade stroke är färre är sannolikt att inmatningen i kvalitetsregistret haft en eftersläpning eller att en del patienter har missats i registreringen på grund av att vården varit pressad. Riksstroke planerar nu samkörningar med patientregistret för att få en säkrare uppfattning om registrets täckningsgrad under pandemin, och hur patientflödena eventuellt har ändrats. Så sista ordet är ännu inte sagt. Det viktigaste rådet fortsatt är att vid misstänkt stroke (och TIA) skall man alltid söka akut till sjukhus, även under pandemi-tider, avslutar Bo Norrving med att säga.

Men en vanligare orsak till att antalet registrerade stroke är färre är sannolikt att inmatningen i kvalitetsregistret haft en eftersläpning eller att en del patienter har missats i registreringen på grund av att vården varit pressad. Riksstroke planerar nu samkörningar med patientregistret för att få en säkrare uppfattning om registrets täckningsgrad under pandemin, och hur patientflödena eventuellt har ändrats. Så sista ordet är ännu inte sagt.

Det viktigaste rådet fortsatt är att vid misstänkt stroke (och TIA) skall man alltid söka akut till sjukhus, även under pandemi-tider, avslutar Bo Norrving med att säga.

Pressmeddelande: Kostnaden för strokevården spås öka med 44 procent

Den 9 november presenterade den europeiska strokeorganisationen Stroke Allians For Europe (SAFE) sin rapport ” The Economic Impact of Stroke in Europé” som visar på att strokevården i Europa som redan nu beräknas kosta cirka 600 miljarder per år kommer öka med 44 procent till över 850 miljarder kronor fram till 2040.

Undersökningen som är gjord av universitetet i Oxford visar på att kostnaderna sannolikt är i underkant, exempelvis har man inte inkluderat kostnader för socialvård eller hemsjukvård.

– Det är viktigt att de europiska staterna satsar på forskning, förebyggande arbete, akutvård för de som får en stroke samt inte minst rehabilitering för att möta det ökande behovet, säger STROKE-Riksförbundets ordförande Ove Puisto.

Ove Puisto, förbundsordförande, 070-275 55 15

Kjell Holm, Verksamhetschef, 073-461 38 89

Länk till pressmeddelandet

SAFEs logotyp

Katharina S Sunnerhagen, har tilldelats ett prestigefyllt pris

Katharina Stibrant Sunnerhagen som är professor, överläkare på Rehabiliteringsmedicin Göteborg tog emot Barbro B Johansson Award den 9 november. Det är World Stroke Organization som delar ut priset och det ska gå till en person som gjort betydande framsteg inom strokerehabilitering och hjärnans återhämtning. Motiveringen är bland annat att Katharina S Sunnerhagens forskning har haft stor betydelse för bland annat kunskapen om hjärnans återhämtning och vikten av fysisk aktivitet efter stroke. Det är första gången priset går till en europé och en kvinna.

Priset är uppkallat efter Barbro Johansson som var en av Sveriges internationellt mest kända hjärnforskare. En gång i tiden var Barbro Johansson ordförande för STROKE-Riksförbundets vetenskapliga råd under slutet av 1990-talet, såsom den första kvinnan och sedan två år är det Katharina som är ordförande för densamma, vilket vi är mycket glada för.

Filmpremiär 1605 dagar och nätter!

Nu kan du se filmen, 1605 dagar och nätter, om Petra som mitt under inspelningen av tv-programmet Robinson 2011 fick en stroke. Hon var då bara 26 år. Vi får unikt nog vara med just när hon får sin stroke och sedan följa henne i kampen för att få rehabilitering.

STROKE-Riksförbundet har finansierat och varit en del av framtagandet av dokumentärfilmen. Filmen visas från och med den 29 oktober här på vår hemsida och på TV4 Play.

Har du frågor om filmen kontakta Daniela Bjarne, sakkunnig på 0738 00 11 99 eller Ove Puisto, förbundsordförande 070 275 55 15.

https://www.tv4play.se/program/1605-dagar-och-n%C3%A4tter-fr%C3%A5n-robinson-till-en-kamp-f%C3%B6r-livet

Stroke har många ansikten

Stroke är något som påverkar många. Förutom den som fått stroke påverkas människor runt omkring, familj och anhöriga.  Stroke har många ansikten vill vi förmedla med dessa bilder.

Fotograf: Max Green Ekelin

Bli medlem nu!

Passa på och bli medlem nu, så gäller medlemskapet hela 2021 för endast 215 kr. Du blir både medlem i förbundet och i din närmaste lokalförening.

Bli medlem

Petra fick stroke under TV4 inspelning av Robinson

Mitt under inspelningen av tv-programmet Robinson 2011 fick Petra Ljungberg en stroke. Hon var då bara 26 år. Nu släpps filmen ”1605 dagar och nätter”, som handlar om när hon fick stroke,  kampen för att få rehabilitering och att sedan hitta en väg vidare i livet.
STROKE-Riksförbundet har finansierat och varit en del av produktionen av dokumentärfilmen. Filmen kommer att visas från och med den 29 oktober här på vår hemsida och på TV4 Play.

Strokeöverlevare måste få sin rehabilitering

I ett inslag på Ekot i radions P1 framhåller Kjell Holm, verksamhetschef på förbundet att “det är väldigt viktigt att strokeöverlevare verkligen får sin rehabilitering för det får annars oerhört stora konsekvenser för det fortsatta livet som också ska levas efter en stroke”. Även Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare och professor kommer till tals i programmet vad gäller undanträngningseffekter när även Covidpatienter behöver neurologisk rehab.

Lyssna på inslaget här

Rösta på Sivan till årets eldsjäl

Sivan Jansson fick stroke 2011, hon var då ordförande för föreningen Fjällorna, en förening för kvinnor som på hennes initiativ startades 2003.  Efter sin stroke insåg hon att “det finns ingen bättre rehab än att fiska och vara ute i naturen”.  Nu är Sivan en av finalisterna till årets eldsjäl. Gå in och titta på en härlig film med Sivan och “hennes fjällor”  och rösta på henne.

https://aretseldsjal.se/finalister/

Ny film om AKUT-testet

Lär dig AKUT-testet och rädda liv!

Vi har producerat en ny film om AKUT-testet som du kan se här nedan. Sprid den gärna i era kanaler för att öka kunskapen om hur man kan upptäcka stroke!

A – Ansikte Kan du le, eller hänger ena sidan av ansiktet?
RING 112

K – Kropp Lyft armarna och håll kvar i 10 sekunder. Har personen tecken på svaghet/förlamning i någon arm? Faller ena armen ner?
RING 112

U – Uttal Säg meningen: “Det är vackert väder idag”. Har personen svårt att hitta ord, säga rätt ord eller talar sluddrigt?
RING 112

T – Tid Symtomen kommer plötsligt och måste behandlas snabbt!
RING 112

Cirka 80% av alla strokefall kan upptäckas med hjälp av AKUT-testet. Lägg det på minnet och rädda liv!

Dags att ställa politikerna till svars

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit gällande i Sverige i över 10 år. Fortfarande finns det allvarliga brister när det gäller hur Sverige följer funktionsrättskonventionen. På den här sidan kan du ta del av civilsamhällets granskning av situationen och våra förslag till förändringar.

https://respektforrattigheter.se/

Coronan har blottat sprickorna i välfärden

Funktionsrätt Sverige, som vårt förbund är medlem i, skriver i ett pressmeddelande om hur Coronan har blottat och fördjupat sprickorna i väldfärden. En Novusenkät som Funktionsrätt har låtit göra visar att livssituationen för många personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom har påverkats på ett genomgripande sätt under coronapandemin.

Läs pressmeddelandet https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/corona-har-blottat-och-fordjupat-sprickorna-i-valfarden-24547

StrokeKontakt nr 3 2020

Det tredje numret av StrokeKontakt dimper snart ner i alla medlemmars brevlådor. Carina Petersson, vice ordförande i förbundets styrelse, skriver om att vara anhörig i dessa tider, vi får hänga med på rehab-dans i Jönköping, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Professor i Rehabiliteringsmedicin och ordförande i förbundets vetenskapliga råd skriver en debattartikel om hur strokevården och rehabiliteringen påverkas av covid-19. Vi har träffat Marianne som skrivit en deckare om pingviner som en del av hennes rehabilitering och som vanligt mycket mer. Korsord, quiz och recept finns som vanligt i slutet av tidningen. Trevlig läsning!

Framsida StrokeKontakt nummer 3 2020

Gå, rulla eller spring till förmån för Strokefonden

Det finns flera sätt att stödja Strokefonden och på så sätt bidra till kampen mot Stroke. Gör gärna det samtidigt som ni gör någon rolig aktivitet som att gå, rulla eller springa!

Swishinsamling

Ge en valfri gåva till forskningen. Du deltar i promenaden genom att gå, rulla eller springa valfri sträcka och samtidigt skänker valfri anmälningsavgift till Strokefonden via Swish.

Swisha ”Strokepromenaden” till 900 53 07

Ta gärna bilder och skriv några rader. Publicera dom på Instragram och ”tagga” då era bilder med #strokepromenaden

Starta en Facebook insamling!

Starta en insamling till Strokefonden via Facebook är ett enkelt sätt att bidra i kampen mot stroke. Via ditt konto på Facebook kan du skriva ett inlägg och välja att stötta organisationen STROKE-Riksförbundet. Du kan också skänka pengar via STROKE-Riksförbundets Facebooksida med knappen ”Skänk en gåva”

Hitta en rolig aktivitet för att stötta strokefonden!

Anneli Torsfeldt Heikenborn, välkänd strokeöverlevare springer sin 17:e tjejmil och samtidigt samlar in pengar till Strokefonden! https://www.facebook.com/225006121249417/posts/1063099410773413/?sfnsn=mo&extid=e2yrA1P30zZOoeec

Dina pengar gör skillnad!

I år delar vi ut 4,3 miljoner kronor till forskning för att förbättra vården och rehabiliteringen för de som har haft en stroke!

Stöd den enda Strokefonden!

StrokeKontakt nr 2 2020

I årets andra nummer av StrokeKontakt skriver vi om råd till hjärnskadade med tanke på coronaviruset. Vi presenterar två nya medlemmar i förbundets vetenskapliga råd och skriver om Me We-projektet som är ett internationellt projekt som syftar till att ge unga omsorgsgivare stöd och hjälp. Vår jurist skriver om läkarintyg och sjukpenning. Som vanligt har vi också med korsord, recept och annat smått och gott. Trevlig läsning!

Ersättning till riskgrupper

Regeringen har äntligen beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas på jobbet. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli–30 september 2020.

Vi förtjänar svar gällande corona och smittskyddet

STROKE-Riksförbundet har tillsammans med Funktionsrätt Sverige och sju andra förbund skrivit en debattartikel gällande smittskyddet av corona i Sverige och vad som utgör grunden för regeringens beslut kring smittskyddspenning och smittbärarpenning. Vi ställer oss frågande till var Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp tog vägen? Och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta?

Läs debattartikeln:  https://www.altinget.se/artikel/debatt-vi-fortjanar-svar-viktiga-upplysningar-har-tagits-bort

Ta del av digitalt samtal från Strokedagen

Strokedagen den 12 maj 2020 är nu förbi. Men under Strokedagen publicerade vi ett digitalt samtal om stroke, corona och om hur man tar sig vidare, mellan Daniela Bjarne, sakkunnig på STROKE-Riksförbundet och Anneli Torsfeldt Heikenborn, styrelseledamot i förbundet och stroke survivor. Efter samtalet fanns det möjlighet att chatta med Daniela och Anneli. Eftersom samtalet var digitalt finns det förstås att ta del av när man vill, här bredvid eller på vår youtubekanal.

Vid strokesymtom tveka inte att ringa 112

Vi har fått signaler från vården att det är färre nu under corona epidemin som söker för strokesymtom. Om du får symtom på stroke tveka inte att ringa 112 för att snabbt komma till sjukhus.  Ju fortare du kommer under vård ju bättre är dina möjligheter att överleva och att få snabb behandling för att minska konsekvenserna efter stroke.

Symtom på stroke är till exempel nytillkommen svaghet i en arm eller ben, snedhet i ansiktet eller svårigheter med talet, det vill säga sluddrigt tal eller svårigheter att hitta ord.

Biologisk mångfald en del i rehabprocessen

Neurologiska rehabiliteringskliniken vid Stora Sköndal, Stockholm har en rehabträdgård där det finns aktiviteter som gynnar både patienter och insekter. Ökad biologisk mångfald är en viktig del i rehabiliteringsprocessen för patienterna. Genom att bygga insektshotell, vildbihotell och fågelholkar övar patienterna bland annat på planering, koordination och utförande. Balansen övas också vid plockandet av växtmaterial i naturen och krattande i trädgården.

Pallkragar har anpassats för att skapa förutsättningar för rullstolsburna att delta i trädgårdarbetet. Trädgårdsgrupp finns både vinter och sommar.
Metoden är oerhört uppskattad av patienterna oavsett ålder, kön eller kulturell bakgrund. För många patienter har den även inneburit ett större mervärde av rehabiliteringen.

Stiftelsen Stora Sköndals övergripande miljömål ”ökad biologisk mångfald” ska vara en given del i rehabiliteringsprocessen för patienterna. Till följd av förändringar i miljön har många insekters naturliga livsmiljöer försvunnit. Kliniken har genom nya arbetssätt försökt bidra till en chans för insekter att bosätta sig och söka skydd samt finna föda, samtidigt som det integrerats i rehabiliteringsprocessen för klinikens patienter. Studier visar att naturbaserade behandlingar har en positiv påverkan på rehabiliteringen.

Råd till hjärnskadade angående coronavirus / covid-19

Ska jag isolera mig från omgivningen? När kan det bli aktuellt att söka vård? Vem ska jag kontakta om jag tror jag behöver sjukhusvård? Vi har skapat en sida med information om coronaviruset / covid-19  med särskilda frågor och svar som kan gälla dig som har hjärnskada (däribland stroke). Informationen är framtagen av Rehabiliteringsmedicinska kliniken, region Östergötland.

Länk till sidan: Om coronavirus / covid-19

Illustration av coronaviruset gjord av the Centers for Disease Control and Prevention, USA’s motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.

“Har man haft stroke är man en riskgrupp”

Professor Bo Norrving, Lund, tillika ordförande för kvalitetsregistret Riksstroke säger att: ”har man fått stroke är man en riskgrupp för Covid-19 (Coronaviruset).  Mitt råd är att vara särskilt försiktig och minimera smittorisk, bättre att vara extra försiktig än att ge något intryck om motsatsen. Det är ju mer än 90 % av alla med stroke som har kärlriskfaktorer som innefattas i riskgruppen och det är få med stroke som är alldeles “rena” från att inte ha någon annan sjukdom som innebär ökad risk. En stor andel är också över 70 år som i sig innebär ökad risk.”

Porträtt av Bo Norrving

Rehabiliterings tips för dig som är hemma

I dessa tider är det många som stannar hemma. Det kan riskera att man blir mer stillasittande och att man rör på sig mindre än vanligt. Vi vill därför passa på att påminna om vikten av att röra på sig, det finns faktiskt en hel del man kan göra hemma! Kolla in Emelie Bond, från Rehab station Stockolms, rehabiliterings-tips för den som är hemma som vi tidigare publicerat i StrokeKontakt! Men tänk också att det finns massor att göra som vardagsrehabilitering.

faksimil av rehabiliteringsövningar från tidningen StrokeKontakt

Information om coronavirus/covid 19 på andra språk samt teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst

Krisinformation.se, den officiella sidan om krisinformation från svenska myndigheter, har samlat länkar till information om coronavirus/covid 19 för att öka tillgängligheten och nå ut till fler.

Information om coronavirus/covid 19 på andra språk än svenska. Information about corona virus/covid 19 in other languages than swedish:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

Teckenspråk, syntolkat samt lättläst information om coronavirus/covid 19:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/teckensprak-och-lattlast

“Civilsamhället fyller tomrum där myndigheter nu inte räcker till” – Debattartikel från Funktionsrätt Sverige

Civilsamhället har en viktig roll att fylla för att klara krisen. Vi vädjar till kommuner och regioner om möjlighet att skjuta upp årsmöten tillsvidare utan att föreningsstödet äventyras. Det skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige i en debattartikel.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln:
https://www.altinget.se/vard/artikel/civilsamhallet-fyller-tomrum-dar-myndigheter-nu-inte-racker-till

Inställd Eldsjälsgala blev digital

Som mycket annat i samhället blev även Eldsjälsgalan, där STROKE-Riksförbundet bland flera var avsändare, inställd till följd av det rådande läget med covid-19. Galan skulle tagit plats i Berns salonger i Stockholm den 12e mars. Istället spelades galan in utan publik och finns nu för alla att se på nätet. Se filmen nedan.

Och här finns ett klipp med vinnaren av Årets eldsjäl 2020

Efter stroke är man sårbar vid en infektion som Covid-19

Med anledning av Coronaviruset Covid-19 bad vi professor Katharina Stibrant Sunnerhagen som är ordförande i vårt vetenskapliga råd komma med en kommentar, så här svarade hon: ”Överlevare efter stroke hör till de grupper som betraktas som ”sköra” och därmed sårbara vid COVID 19 infektion. Många enheter kommer att minska träning för personer med funktionsnedsättningar för att minska risken för spridning i samhället. Det är tråkigt men bedöms viktigt. Fundera på att undvika onödiga kontakter utanför hemmet, se till att om möjligt undvika att gå och handla (beställ mat via nätet om det går eller be om hjälp).”

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Katharina Stibrant Sunnerhagen

StrokeKontakt nr 1 2020

Ett nytt nummer av StrokeKontakt har kommit från tryckeriet och hamnar snart i alla medlemmars brevlådor. I detta nummer kan du läsa om neuropsykologens arbete med patienter och anhöriga, om ett forskningsprojekt som följer strokeöverlevare i Kumla. Det finns också ett porträtt av Ronnie Gardiner, jazztrummisen, och hans behandlingsmetod RGM. Vi skriver om att risken för stroke ökar med övertid. Lästips och annat smått och gott hittar du också i tidningen. God läsning!

Strokepodden avsnitt 4

I Strokepoddens fjärde avsnitt, som produceras av förbundet, möter vi Acko Ankarberg Johansson som haft stroke. Vi samtalar om hennes resa efter stroken med hjärntrötthet och yrsel och hennes strategier för att kunna fortsätta med sitt inte helt vanliga jobb, nämligen som riksdagsledamot.

Januari 2020

Daniela Bjarne samtalar med Acko Ankarberg Johansson

Lyssna på Strokepoddens 4:e avsnitt här

Acke Ankarberg Johansson och Daniela Bjarne

Pressmeddelande kring nya nationella riktlinjer för strokevård

Ökat antal strokepatienter ges möjlighet att få livsviktig vård. Men klarar vården att svara upp till möjligheten?

I samband med att Socialstyrelsen idag presenterade översynen av nationella riktlinjer för strokevården förlängs tiden för trombektomi från dagens maximalt sex timmar upp till 24 timmar. Det möjliggör att fler kan ges trombektomibehandling och därmed förhindra svåra funktionsnedsättningar.

Trombektomi vid stroke innebär att man avlägsnar en propp mekaniskt i hjärnan. Behandlingen är mycket effektiv. Möjligheten till ett oberoende liv fördubblas hos patienter som genomgår trombektomi som tilläggsbehandling till intravenös trombolys.

  • Det är fantastiskt att ännu fler kan behandlas för sin stroke genom trombektomi. Vi vet att det förhindrar svåra funktionsnedsättningar. Vi vet att samhället skulle spara pengar om fler fick möjlighet att behandlas med trombektomi. Vi vet tyvärr också att det finns stora skillnader i trombektomivården. Framför allt är det en brist i de delar av Sverige som är glest befolkade, säger STROKE-Riksförbundets verksamhetssekreterare Hasse Sandberg.

Sammanfattningsvis finns det en mycket effektiv behandling för akut stroke som behöver spridas över hela landet. Men i dagsläget är inte vården jämlik när det gäller tillgång till trombektomibehandling. I Hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf står det att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. När det gäller trombektomi är det tydligt att det finns stora skillnader då det bara finns sex olika centra för trombektomibehandling i Sverige. Dessa finns uteslutande i storstadsregionerna.

StrokeKontakt nr 4 2019

I StrokeKontakt nummer 4 skriver vi om Torvald som skrivit en bok för att inspirera och hjälpa andra som fått stroke. Vi har även träffat Sirel, som jobbade med dokumentärfilm innan hon fick stroke. Juristen skriver om vård och rehabilitering vid särskilt boende, vi tipsar om olika folkskoleutbildningar för dig som haft stroke och dyker ner i förbundets historia och mycket mer. Trevlig läsning!

StrokeKontakt nummer 4 2019

Strokepodden avsnitt 3

I avsnitt 3 får vi möta Carina Petersson som är vice ordförande i STROKE-Riksförbundet. Hennes man fick stroke när Carina var 43 år och de hade två tonårsbarn. Livet vändes upp och ner och det blev en kamp att få en fungerande tillvaro när hennes man kom hem. Livet blev inte som någon av dem hade tänkt sig men livet går vidare.

november 2019

Daniela Bjarne samtalar med Carina Petersson

LYSSNA PÅ STROKEPODDENS 3:E AVSNITT HÄR

Strokepodden avsnitt 2

I andra avsnittet får du möta Anneli Torsfeldt Heikenborn. Hon sitter i STROKE-Riksförbundets styrelse och har skrivit en bok om sin strokeresa. Anneli var bara 32 år gammal när hon fick en stroke och då väntade hon sitt andra barn. Ingen läkare trodde att hon skulle klara det men det gjorde hon och sprang till och med tjejmilen 8 månader efter stroken. Anneli är som hon säger en strokesurvivor. Livet blev inte som hon hade tänkt sig men det blev bra i alla fall, men det har tagit tid med mycket svett och tårar. Samtalsledare är Daniela Bjarne sakkunnig på förbundet

november 2019

Daniela Bjarne samtalar med Anneli Torsfeldt Heikenborn

Lyssna på Strokepoddens 2:a avsnitt här

Daniela Bjarne och Anneli Torsfeldt Heikenborn samtalar

Forskningsstudie om mindfulness och hjärntrötthet

Forskningsstudie söker dig i åldern 20-70 år som har drabbats av en stroke eller lindrigare stroke (TIA) och som efter minst sex månader besväras av hjärntrötthet.

Syftet med studien är att undersöka om mindfulnessbehandling med MBSR kursen (mindfulness baserad stressreduktion) som görs på egen hand med vägledning via internet kan ge lindring av hjärntrötthet och känslomässiga reaktioner efter en stroke.

Läs mer om studien och se kontaktuppgifter här!

Kan vi få leva nu – musik om stroke

I nummer 3 av StrokeKontakt skrev vi om musikern Jessica Jäger som efter flera års arbete gjort skivan Livets skeden. Då hennes pappa fick en stroke blev det ett självklart ämne att skriva om, det blev låten Kan vi få leva nu. Läs gärna mer om Jessica och hennes musikskapande i senaste numret av StrokeKontakt!

Lyssna på låten här!

Strokekontakt nr 3 2019

Nya numret av Strokekontakt är skickat på tryck och dimper snart ner i alla medlemmars brevlådor. I detta nummer skriver vi förstås om förbundets kongress som hölls i början av sommaren. Vi presenterar den nya styrelsen och sammanfattar vad som sades. Vi skriver även om modern AR-teknik som nu används för rehabilitering. Vi har också läst den nya Hälso- och sjukvårdsrapporten som visar mycket positiva siffror när det gäller stroke. Som vanligt är tidningen full av rapporter från föreningarna runt om i landet, det finns korsord, recept och mycket mer. God läsning!

Är du intresserad att delta i forskningsprojekt?

Deltagare sökes till forskningsstudie. Vill du vara med och utforma en ny person-centrerad vårdövergång mellan sjukhus och hemmet? 

Karolinska Institutet söker personer som vill vara med och samskapa hur utskrivningar från sjukhus och vårdövergångar till hemmet med fortsatt rehabilitering med neuroteam kan förbättras. Detta för att stötta personer som haft en stroke och deras närstående till bättre hälsa och livskvalitet.

Läs mer om studien här.

Skaraborgs sjukhus först i landet att genomgå ny universitetsutbildning inom strokebehandling

16 medarbetare på Skaraborgs Sjukhus har genomgått en ny universitetsutbildning inom strokebehandling.

Detta är det första utbildningen i landet och den gavs av Umeå universitet. Alla deltagande medarbetare klarade de tre delexaminationerna och är därmed bland de första i landet att ha genomfört utbildningen.

Läs hela artikeln från Skaraborgsbygden här.

Strokefonden är öppen hela sommaren

Du kan ge gåvor till Strokefonden under hela sommaren.

Vi har ordinarie öppettider:

Måndag till torsdag 9-12, 14-16
Fredag 9-12

Var 20:e minut får någon i Sverige stroke. Stroke är en av våra största folksjukdomar. Hjälp oss att stödja strokeforskningen och sprida kunskap om stroke, så att färre insjuknar i framtiden.

StrokeKontakt nr 2

>Ett nytt nummer av StrokeKontakt är nu här! I detta nummer rapporterar vi om aktiviteterna kring Strokedagen, på framsidan är en bild från det seminarium förbundet tillsammans med Strokeföreningen i Stockholm arrangerade om hjärntrötthet. Förbundets jurist skriver om framtidsfullmakt, du kan även läsa om ett projekt som ska ge en ny chans att behålla körkortet. Som vanligt rapporteras det även från strokeföreningarnas aktiviteter, smått och gott och mycket mer. Trevlig sommarläsning!

Förbundet samlades till kongress

Mellan den 14 till den 16 juni träffades STROKE-Riksförbundet för sin traditionsenliga kongress.

En ny förbundsstyrelse valdes och stadgarna sågs över. I samband med kongressen genomfördes ordförandekonferensen, där ordförande i förbundets   cirka 80 föreningar samlades för att utbyta erfarenheter och lyssna på föredrag.

Photos from Stroke Riksförbundet congres in Södertälje 2013

Premiär för StrokePodden!

STROKE-Riksförbundet kan nu bjuda på det första avsnittet av StrokePodden. StrokePodden är en podradio med fokus på stroke. Vi kommer att samtala med många som haft stroke och de runt om, anhöriga, vårdpersonal med flera. Ambitionen är att släppa avsnitt med jämna mellanrum och så länge får ni hålla tillgodo med avsnitt nummer 1 där Peter Wätterljung, medarbetare på kansliet, berättar om sin stroke och livet där efter.

Har du några önskemål eller ideér om vad du vill höra i StrokePodden? Hör gärna av dig!

StrokePodden är en podd som handlar om stroke. Vi kommer att möta människor som haft stroke, som jobbar med stroke eller på annat sätt berör stroke. Här kommer du att kunna ta del av andras berättelser och erfarenheter.

Avsnitt 1

I första avsnittet satte vi oss ned för att prata med Peter Wätterljung. Medarbetare på STROKE-Riksförbundet som själv har erfarenhet av att haft stroke. Peter berättar om sin upplevelse och hur livet kom att ändras efter stroken.

februari 2019

Max Green Ekelin samtalar med Peter Wätterljung

StrokePodden produceras av STROKE-Riksförbundet.

Lyssna på Strokepoddens 1:a avsnitt här

StrokeKontakt nr.1 2019

Årets första StrokeKontakt!

Precis som årets tema på Strokedagen har även detta nummer just tema Hjärntrötthet. Många artiklar knyter an till ämnet. Vi skriver även om ett glatt gäng som kallar sig Hälsis på frälsis, hur vinterbadande kan ge livsglädje och om Rose-Marie som gör armband för strokeforskningen.

Som vanligt finns rapporter från strokeföreningarnas aktiviteter, recept, smått och gott och mycket mer.

Trevlig läsning!

Nya broschyrer i Webb-butiken!

Nu finns två nya broschyrer i vår webb-butik. Om stroke och STROKE-Riksförbundet i spansk respektive bosnisk översättning finns nu tillsammans med de tidigare översatta arabiska, finska och engelska broschyrerna. De är dessutom gratis!

Till webbutiken

Blekinge LÄN

STROKEFÖRENINGEN BLEKINGE LÄN

Kommuner: Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg

Ordförande
Samtycke saknas

Sekreterare
Maria Berntsson
Elsebrånevägen 674-16
374 91 Asarum
Tel: 072-322 60 49
E-post: amuberntsson@hotmail.com

Org.nr: 835600-6679

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Boden

Stroke-föreningen Boden

Ordförande
Christer Waltari
Kungsgatan 43, lgh 1411
961 34 Boden
Tel: 070-555 31 94
E-post: christer.waltari@gmail.com

Sekreterare
Else-Maj Simonsson
Sävastnäs 15
961 93 Boden

Bankgiro: 5399-4000
Länsförening: Norrbotten

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Dalarnas LÄN

DALARNAS LÄNS STROKEFÖRENING

Kommuner: Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen

Ordförande
Eva Engström Lindevall
Betesgatan 21 C
784 41 Borlänge
Tel: 070-370 36 66
E-post: tviseeva@gmail.com

Org.nr: 802460-0549
Bankgiro: 5215-9118

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Eksjö

Strokeföreningen Höglandet Eksjö

Ordförande
Peter Lindecrantz
Bondegatan 9
570 30 Mariannelund
Tel: 0496-104 02
E-post: peter.mariannelund@hotmail.se

Sekreterare
Mary-Anne Fritiofsson
Bergfallsvägen 6
570 15 Holsbybrunn
Tel: 0383-503 05
E-post: maryannefritiofsson@gmail.com

Org.nr: 802456-2608
Plusgiro: 57 74 87-2
Hemsida: www.hglstroke.se
Länsförening: Jönköping

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Enköping

Strokeföreningen Enköping

Ordförande
Anneli Djurklou
Ekolsundsvägen 1
749 50 Ekolsund
Tel: 070-865 34 02
E-post: anneli.djurklou@ekolsund.se

Sekreterare
May-Britt Waghorn
Tel: 070-277 03 53
E-post: maybritt.waghorn@hotmail.com 

Org.nr: 802428-7495
Bankgiro:
421-0589
Hemsida: www.stroke-enkoping.se
Länsförening: Uppsala

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Eskilstuna

Stroke-föreningen Eskilstuna

Eskilstuna, Torshälla, Flen, Malmköping, St. Sundby, Skogstorp, Hållsta, Julita

Ordförande
Eva Klevefelt
Arkeologgatan 6
644 35 Torshälla
Tel: 076-340 77 99
E-post: eva.klevefelt@telia.com

Sekreterare
Eva Lindman
Jäder Öna 1
635 05 Eskilstuna
Tel: 016-39 50 90
E-post: eva.lindman04@gmail.com

Kansli
Eskilstuna Strokeförening
Föreningshuset E18
Eleonoragatan 18
633 43 Eskilstuna
Tel: 076-314 73 65
E-post: stroke.eskilstuna@gmail.com

Org.nr: 802464-8639
Plusgiro:
644 26 36-4
Hemsida: www.strokeforeningen.dinstudio.se
Länsförening: Södermanland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Falun

Stroke-föreningen Falun

Ordförande
Conny Gustavsson
Svärdsjögatan 16 A
791 31 Falun
Tel: 070-574 97 31
E-post: gustavssonconny47@gmail.com

Org.nr: 802472-0776
Länsförening: Dalarna

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Fyrbodal

Strokeföreningen Fyrbodal

Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Åmål

Ordförande:
Ingrid Andersson
Halltorpsgatan 13
461 41 Trollhättan
Tel: 070-661 44 07
E-post: ingridohakan@hotmail.com

Sekreterare
Jan-Erik Adamsson
Hörngatan 57
461 30 Trollhättan
Tel: 070-393 92 47
E-post: jea0520@hotmail.com

Kansli
Lasarettsvägen 17
461 52 Trollhättan
Tel: 0520-102 28
E-post: strokeforeningenfyrbodal@telia.com

Org.nr: 862501-0890
Bankgiro:
5667-1290
Hemsida: www.strokeforbundet.se/fyrbodal
Länsförening: Västra Götaland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Gotlands LÄN

GOTLANDS LÄNS STROKEFÖRENING

Ordförande
Annette Möllerström
Venusgatan 5
621 41 Visby
Tel: 0498-21 81 55
E-post: annettemollerstrom@hotmail.com

Sekreterare
Maud Palmqvist
Bältegatan 20
621 41 Visby
Tel: 070-729 01 88

Org.nr: 834001-7675
Bankgiro:
623-7259
E-post:  info@strokegotland.se
Hemsida: www.strokegotland.se

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Gällivare

Stroke-föreningen Gällivare

Ordförande
Ewa Thurfjell
Curtelliusvägen 3
982 37 Gällivare
Tel: 070-624 24 89
E-post: ewab.thurfjell@telia.com

Sekreterare
Iris Wennström
Keskijärvi 6
982 92 Gällivare
Tel: 0975-231 96
E-post: iris.wennstrom@gmail.com

Org.nr: 802467-0898
Bankgiro: 881-1267
Länsförening: Norrbotten

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Gävle

Gävle Strokeförening

Forsbacka, Furuvik, Gävle, Hamrånge, Hofors, Järbo, Norrsundet, Ockelbo, Sandviken, Storvik, Valbo, Årsunda och Älvkarleby

Ordförande
Ann-Kristin Åstrand
Färjevägen 18
814 41 Skutskär
Tel: 070-201 24 06

Sekreterare
Inga-Britt Larsson
Brunnsgatan 26
802 54 Gävle
Tel: 070-377 62 67
E-post: gavle.strokeforening@gmail.com

Org.nr: 885001-5481
Plusgiro:
484 64 96-0
Hemsida: www.strokeforbundet.se/gavle
Länsförening: 

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Göteborg

Strokeföreningen Göteborg med omnejd

Ordförande
Margareta Svensson
Nordenskiöldsgatan 6
413 09 Göteborg
Tel: 073-944 43 04
E-post: margareta.b.svensson@gmail.com

Sekreterare
Kerstin Lidbeck
Blodboksgatan 28
426 74 Västra Frölunda
Tel: 073-714 48 33
E-post: kerstin.lidbeck@gmail.com

Kansli
Carl Wannebo
Vegagatan 55
413 11 Göteborg
Tel: 031-775 98 70
E-post: info@strokevg.se

Org.nr: 857205-5831
Plusgiro:
16 61 59-4
Hemsida: www.strokevg.se/goteborg
Länsförening: Västra Götaland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Hallands LÄN

STROKE-FÖRENINGEN I HALLANDS LÄN

Kommuner: Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg

Ordförande
Carina Petersson
Frennarps bygata 97
302 25 Halmstad
Tel: 070-940 40 74
E-post: carina.petersson@halmstad.se

Sekreterare
Irene Rosberg
Egnahemsgatan 14 C, lgh 1601
432 42 Varberg
Tel: 070-996 58 30
E-post: irene.sb.rosberg@gmail.com

Org.nr: 849201-8653
Plusgiro: 50 74 50-5
E-post: strokehalland@gmail.com

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Halmstad

Stroke-föreningen Halmstad med omnejd

Ordförande
Carina Petersson
Frennarps bygata 97
302 25 Halmstad
Tel: 070-940 40 74
E-post: carina.petersson@halmstad.se

Sekreterare
Irene Rosberg
Egnahemsgatan 14 C, lgh 1601
432 42 Varberg
Tel: 070-996 58 30
E-post: irene.sb.rosberg@gmail.com

Org.nr: 802468-7488
Bankgiro: 5569 – 9953
E-post: strokehalland@gmail.com
Länsförening: Halland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Håbo

Strokeföreningen Håbo

Ordförande
Birgitta Pettersson
Västerhöjdsvägen 2
746 34 Bålsta
Tel: 0171-500 32
E-post: b.pettersson3607@mail.bktv.se

Sekreterare
Ann-Christin Borneteg
Mandelblomvägen 6
746 51 Bålsta
Tel: 070-466 99 59
E-post: ann-christin.borneteg@bktv.nu

Org.nr: 802468-3453
Bankgiro: 5199-6296
Länsförening: Uppsala

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Hälsingland

Stroke-föreningen Hälsingland

Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig, Ovanåker, Söderhamn och Ljusdal

Ordförande
Stefan Hedlund
Sågtäckten 389
824 95 Strömsbruk
Tel: 070-727 53 62
E-post: stehedsweden@gmail.com

Sekreterare
Inger Ahlzen
Sågtäkten 389
824 95 Strömsbruk
Tel: 072-301 87 80
E-post: inger.ahlzen@revgrupp.se

Org.nr: 802520-4978
Bankgiro: 523-2863
Länsförening: 

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Härnösand/Kramfors

Härnösand/Kramfors Strokeförening

Bjärtrå, Bollstabruk, Docksta, Häggdånger, Härnösand, Kramfors, Lunde, Lungvik, Mjällom, Nordingrå, Nyland, Ramvik, Utansjö, Älandsbro

Ordförande
Margareta Thelin
Garvaregatan 10
871 31 Härnösand
Tel: 072-222 27 35
E-post: margaretathelin@hotmail.com

Sekreterare
Torbjörn Leek
Hospitalsgatan 19
871 31 Härnösand
Tel: 070-376 48 93
E-post: torbjorn.leek@hotmail.com

Org.nr: 888400-6043
Bankgiro: 5718-5605
Länsförening: Västernorrland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Hässleholm

Strokeföreningen Hässleholm

Arkelstorp, Bjärnum, Broby, Bromölla, Degerberga, Färlöv, Hässleholm, Hästveda, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Tormestorp, Tyringe, Vinslöv, Vittsjö, Västra Torup, Åhus, Önnestad

Ordförande
Gun Hansson
Ringvägen 22 D
282 62 Bjärnum
Tel: 076-256 19 70

Sekreterare
Tina Nilsson

Org.nr: 802422-5560
Bankgiro: 5608-2076
Länsförening: Skåne

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Jämtland-Härjedalens LÄN

STROKELÄNSFÖRENINGEN JÄMTLAND-HÄRJEDALEN

Kommuner: Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund

Ordförande
Jan Christer Johansson
Vandrarvägen 14
832 46 Frösön
Tel: 070-554 77 23
E-post: ordforande@strokez.se

Sekreterare
Bodil Wikström
Ärkebiskop Johannes väg 4
830 76 Stugun
Tel: 070-259 16 72

Org.nr: 802449-5072
Bankgiro: 5130-3071
Hemsida: www.strokez.se

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Jönköpings LÄN

STROKE-LÄNSFÖRENINGEN I JÖNKÖPINGS LÄN

Kommuner: Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo

Ordförande
Kerstin Lindberg
Birger Jarlsgatan 23
554 63 Jönköping
Tel:036-14 38 49

Sekreterare
Alice Carlsson
Lasarettsgatan 11
553 18 Jönköping
Tel: 070-639 64 54
E-post: carlssonalice7@gmail.com

Org.nr: 802432-8737
Bankgiro: 369-2241

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Kalix

Stroke-föreningen Kalix

Ordförande
Vivianne Vallgren
Kyrkogatan 7 B
952 34 Kalix
Tel: 0923-101 00 / 070-655 04 82
E-post: v.vallgren62@gmail.com

Sekreterare
Kent Strandberg
Centralgatan 8 C
952 34 Kalix
Tel: 0923-124 42 / 070-648 94 78
E-post: kent.strandberg47@gmail.com

Org.nr: 802432-8190
Bankgiro: 5928-9660
Länsförening: Norrbotten

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Kalmar

Strokeföreningen Kalmar

Ordförande och sekreterare
Ronald Rosengren
Sparregatan 5
392 30 Kalmar
Tel: 070-550 74 94
E-post: ronaldo50@telia.com

Kansli
FSO Resurscenter
Nygatan 30
392 34 Kalmar

Org.nr: 802448-0447

Bankgiro: 5507-6459

Swisch: 123 360 58 39

Länsförening: Kalmar

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Kalmar LÄN

STROKEFÖRENINGEN I KALMAR LÄN

Kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik

Ordförande
Lena Hackell
Linneavägen 25
572 40 Oskarshamn
Tel: 0491-817 51
E-post: strokeforeningen@hackell.se

Sekreterare
Ronald Rosengren
Sparregatan 5
392 30 Kalmar
Tel: 070-550 74 94
E-post: ronaldo50@telia.com

Org.nr: 802432-3175
Plusgiro: 20 89 56-3

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Katrineholm

Stroke-föreningen i Katrineholm

Org.nr: 802488-9175 Inlett process för vilande.

Länsförening: Södermanland

Kontaktperson
Hasse Sandberg
Tel: 070-184 98 94
E-post: hasse@strokeforbundet.se

 

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Kiruna

Strokeföreningen Kiruna

Ordförande
Marie-Louise Stribbling
Uttervägen 33
981 37 Kiruna
Tel: 076-579 77 73
E-post: strokekiruna@yahoo.com

Sekreterare
Karin Harnesk
Grönstensvägen 20
951 40 Kiruna

Org.nr: 802506-9967
Bankgiro: 5092-7334
Länsförening: Norrbotten

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Kristianstad

Stroke-föreningen Kristianstad med omnejd

Ordförande
Stefan Persson
Östergårdsvägen 21
289 33 Knislinge
Tel: 073-403 00 06
E-post: stefan.p@telia.com

Sekreterare
Bo Kron
Mastvägen 22
296 37 Åhus
Tel: 070-942 81 79
E-post: bo.kron@icloud.com

Org.nr: 802495-6628
Bankgiro: 592-6753
Länsförening: Skåne

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Kronobergs LÄN

STROKEFÖRENINGEN I KRONOBERGS LÄN

Kommuner: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult

Ordförande
Margareta Dahlberg
Tvärgatan 6
352 31 Växjö
Tel: 070-326 13 43
E-post: margareta.dahlberg43@gmail.com

Sekreterare
Susanne Elmer
Furutåvägen 24 C
352 54 Växjö
Tel: 070-932 30 91
E-post: sus.elmer@gmail.com

Org.nr: 802447-2642
Bankgiro:
430-3681
Hemsida: www.strokeforeningenkronoberg.com

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Linköping

Strokeföreningen i Linköping med omnejd

Linköping, Linghem, Ljungsbro, Rimforsa, Vikingstad, Vreta Kloster, Åtvidaberg, Österbymo

Ordförande:
Lena Fix-Ehrencrona
Arrendegatan 46
583 31 Linköping
Tel: 070-267 20 54
E-post: lenafix@bredband.net

Sekreterare:
Leif Andersson
Kapellplan 3
582 28 Linköping
Tel: 073-817 11 03
E-post: leif_ander@hotmail.com

Kansli:
Fontänen
Västra vägen 32
582 28 Linköping
E-post: info@strokelinkoping.se

Org.nr: 802448-8499
Plusgiro:
20 14 51-2
Hemsida: www.strokelinkoping.se
Länsförening: Östergötland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Ludvika

Stroke-föreningen Ludvikabygden

Ordförande
Peter Smoljár
Konvaljstigen 6
771 43 Ludvika
Tel: 070-676 58 21
E-post: peter.smoljar@telia.com

Org.nr: 802496-4945
Bankgiro:
5015-3790
Länsförening: Dalarna

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Luleå

Stroke-föreningen i Luleå

Ordförande
Sven Georén
Småviltvägen 27
975 95 Luleå
Tel: 070-531 09 91
E-post: sven@sgia.se

Org.nr: 898801-5536
Bankgiro: 5509-6143
Länsförening: Norrbotten

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Malmö

Malmö Stroke Förening

Ordförande
Allan Hedlund
Riggaregatan 41, lgh 1104
211 13 Malmö
Tel: 070-237 02 07
E-post: info@strokemalmo.se

Sekreterare
Pär-Åke Pärsson
Furirgatan 5
212 33 Malmö
Tel: 040-49 91 59 / 070-265 50 70
E-post: parakep@gmail.com

Kansli
Kanslist Henrietta Blomstrand
c/o Paraplyet, Industrigatan 33
212 28 Malmö
Tel: 040-96 24 24 ti-to kl 9-13
E-post: info@strokemalmo.se

Org.nr: 846003-5184
Bankgiro:
5027-1154
Hemsida: www.strokemalmo.se
Länsförening: Skåne

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Motala/Mjölby

Lokal Strokeförening i Motala/Mjölby med omnejd

Vadstena, Ödeshög, Boxholm, Skänninge, Väderstad, Borensberg

Ordförande:
Yvonne Ljungberg
Sibyllegränd 5
596 34 Skänninge
Tel: 070-324 58 42
E-post: yvonne.ljungberg@outlook.com

Org.nr: 824001-0523
Bankgiro:
5371-7237
Hemsida: www.strokeforbundet.se/motala
Länsförening: Östergötland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Nedan Siljan

Stroke-föreningen Nedan Siljan

Ordförande
Mats Hedbom
Stäppan 3 I
793 31 Leksand
Tel: 070-528 39 91
E-post: mats.hedbom@liminco.se

Org.nr:
Länsförening: 
Dalarna

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Nordvesten/Ängelholm

Stroke-föreningen Nordvesten

Båstad, Förslöv, Grevie, Klippan, Ljungbyhed, Munka-Ljungby, Perstorp, Torekov, Vejbystrand, Västra Karup, Åsljunga, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Ljungby

Ordförande
Alf Wallin
Sandskäddevägen 2
263 75 Nyhamnsläge
Tel: 042-34 47 68
E-post: alf.i.wallin@telia.com

Kansli
Kurirgatan 1
254 53 Helsingborg
Tel: 042-13 93 00
E-post: strokeoresund@gmail.com

Org.nr: 802454-5637
Bankgiro: 5404-1587
Hemsida: www.strokeforeningen-helsingborg.se/?page_id=16
Länsförening: Skåne

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Norra Dalarna

Strokeföreningen i Norra Dalarna

Älvdalen, Orsa, Mora

Ordförande
Jörg Teichert
Tallåsvägen 8
794 33 Orsa
Tel: 070-320 49 24
E-post: japteichert@gmail.com

Sekreterare
Anna-Lena Olsson
Villavägen 30
792 30 Älvdalen
Tel: 073-824 14 93

Org.nr: 802466-7837
Bankgiro: 5048-4062
Länsförening: Dalarna

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Norrbottens LÄN

STROKE-LÄNSFÖRENINGEN I NORRBOTTEN

Kommuner: Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå,  Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå

Ordförande
Kent Strandberg
Centralgatan 8 C
952 34 Kalix
Tel: 0923-124 42 / 070-648 94 78
E-post: kent.strandberg47@gmail.com

Sekreterare
Vivianne Vallgren
Kyrkogatan 7 B
952 34 Kalix
Tel: 0923-101 00 / 070-655 04 82
E-post: v.vallgren62@gmail.com

Org.nr: 802438-1579
Bankgiro: 202-5658

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Norrköping

Stroke-föreningen i Norrköping med omnejd

Finspång, Gusum, Kimstad, Kolmården, Norrköping, Rejmyre, Skärblacka, Söderköping, Valdemarsvik, Vikbolandet

Ordförande:
Mia Åkesdotter Dahlgren
Raketgatan 3
603 75 Norrköping
Tel: 070-331 78 28
E-post: mia1963@telia.com

Kansli
G.a övägen 23
603 79 Norrköping
Tel: 072-554 24 35

Org.nr: 825002-7318
Bankgiro:
792-4798
Hemsida: www.strokeforbundet.se/norrkoping
Länsförening: Östergötland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Nyköping

Stroke-föreningen Nyköping Östra Sörmland

Ordförande
Ove Hedström
Brunnsgatan 16
611 32 Nyköping
E-post: ove.hedstrom@hotmail.com

Sekreterare
Camilla Villani
Vintervägen 17
611 36 Nyköping
Tel: 070-426 06 65
E-post: camilla.villani@gmail.com

Org.nr: 802430-2963
Bankgiro:
5756-0872
Länsförening: Södermanland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Oskarshamn

Strokeföreningen i Oskarshamn

Ordförande
Lena Hackell
Linneavägen 25
572 40 Oskarshamn
Tel: 0491-817 51
E-post: lena@hackell.se

Sekreterare
Jan Hackell
Linneavägen 25
572 40 Oskarshamn
Tel: 0491-817 51
E-post: jan@hackell.se

Org.nr: 83800-9850
Plusgiro:
41 40 37-2
E-post: strokeforeningen@hackell.se
Länsförening: Kalmar

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Piteå

Strokeföreningen Piteå

Ordförande
Hilkka Eriksson
Burströmsvägen 94, lgh 1101
974 33 Luleå
Tel: 070-310 33 52
E-post: hilkka.eriksson@svenskakyrkan.se

Sekreterare
Klas Muchow
Kvartsgränd 9
945 34 Rosvik
Tel: 070-280 80 60
E-post: klas.muchow@telia.com

Org.nr: 802497-9596
Länsförening: Norrbotten

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Sala-Heby

Strokeföreningen Sala-Heby

Sala, Heby, Östervåla

Ordförande
Vice ordförande, Lars-Evert Oskarsson
Flädergatan 26
733 37 Sala
Tel: 070-219 56 00
E-post: le.oskarsson@gmail.com

Sekreterare
Birgitta Andersson
Hyttgatan 5 B
733 31 Sala
Tel: 0224-179 33
E-post: birgitta.andersson37@telia.com

Org.nr: 802423-2574
Hemsida: www.strokeu.se/sala-heby
Länsförening: Västmanland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Skaraborg

Strokeförening Skaraborg

Axvall, Broddetorp, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Hova, Igelstorp, Järpås, Karlsborg, Kvänum, Lidköping, Lundsbrunn, Lyrestad, Mariestad, Mölltorp, Nossebro, Sandhem, Skara, Skövde, St: Levene, Tibro, Tidaholm, Timmersdala, Töreboda, Ulricehamn

Ordförande
Gunnar Hedberg
Häggum Håkan-Uddsgården 3
521 64 Stenstorp
Tel: 0500-41 73 36 / 070-653 27 77
E-post: toguhed@gmail.com

Sekreterare
Gunborg Larsson
Barkvägen 25 C
541 64 Skövde
Tel: 0500-48 70 77 / 076-835 57 42
E-post: pompom56@hotmail.com

Kansli
Nils Lundberg
Tel: 0500-42 10 50 / 070-542 51 36
E-post: 
nils@ypperlig.se

Org.nr: 866001-2082
Plusgiro:
620 12 92-7
Bankgiro: 394-2133
Hemsida: www.strokevg.se/skaraborg
Länsförening: Västra Götaland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Skellefteå

Skellefteå Strokeförening

Ordförande
Roger Wikström
Storgatan 66 B
931 34 Skellefteå
Tel: 0910-387 47

Sekreterare
Ulrika Lindgren
Tel: 073-240 00 00
E-post: ulrika76@gmail.com

Org.nr: 894702-0452
Plusgiro:
33 68 92-5
E-post: camilla.stenmark@bahnhof.se
Hemsida: www.strokeforening.se
Länsförening: Västerbotten

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Skåne LÄN

STROKE-FÖRENINGEN SKÅNE

Kommuner: Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalövs, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge

Ordförande
Allan Hedlund
Riggaregatan 41, lgh 1104
211 13 Malmö
Tel: 070-237 02 07
E-post: strokeskane@gmail.com

Sekreterare
Pär-Åke Pärsson
Furirgatan 5
212 33 Malmö
Tel: 040-49 91 59 / 070-265 50 70
E-post: parakep@gmail.com

Kanslist
Henrietta Blomstrand
c/o Paraplyet, Industrigatan 33
212 28 Malmö
Tel: 040-96 24 24 ti-to kl 9-13
E-post: strokeskane@gmail.com

Org.nr: 848001-1892
Plusgiro:
85 18 74-8
Hemsida: www.strokeskane.se

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Sollefteå

Sollefteå Strokeförening

Ordförande
Kjell Nilsson
Nipuddsvägen 32
881 51 Sollefteå
Tel: 070-687 84 86
E-post: kjellel.nilsson@gmail.com

Sekreterare
Carin Hellberg
Lägervägen 6
881 51 Sollefteå
Tel: 070-687 34 79
E-post: hellberg.carin@telia.com

Org.nr: 888800-6841
Plusgiro: 56 60 44-4
Länsförening: Västernorrland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Stockholms LÄN

STROKE-FÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN

Kommuner: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker

Ordförande
Kjell Larsson
Skarpavägen 14
148 95 Muskö
Tel: 070-972 10 34
E-post: uniconsulting69@gmail.com

Kanslist
Maude Strömqvist
Måsholmstorget 3
127 48 Skärholmen
Tel: 08-549 01 900
E-post: kansliet@strokesthlmlan.se
Fax: 08-549 01 909

Org.nr. 802438-4912
Plusgiro: 31 15 51 -6
Hemsida: www.strokesthlmlan.se

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Stockholm Norrort

Strokeföreningen Stockholm – Norrort

Danderyd, Järfälla, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Täby, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker

Ordförande
Lena Pettersson
Linnés väg 23
191 35 Sollentuna
Tel: 070-569 01 80
E-post: lena.pettersson@tranfor.se

Kassör
Marie Fagerberg
Tel: 076-1645145
E-post: marie.fagerberg@yahoo.se

Org.nr:802460-9102
Plusgiro:
61 12 15-5
Hemsida: www.strokesthlmnorrort.n.nu
Länsförening: Stockholm

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Stockholm Stad

Strokeföreningen Stockholms Stad

Ordförande
Håkan Mandahl
Pettersbergsvägen 72 A
129 47 Hägersten
Tel: 0708-289 132
E-post: hakan.mandahl@pharmaforte.se

Kassör
Göran Mörk
Personnevägen 106
129 49 Hägersten
Tel: 070-333 35 45
E-post: b.goran.mork@gmail.com

Org.nr: 802492-9872
Plusgiro:
74 29 59-0
Länsförening: Stockholm

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Stockholm Södertörn

Strokeföreningen Södertörn

Ordförande
Olof Persson
Sigyns Väg 16 B
149 33 Nynäshamn
Tel: 070-845 41 09
E-post:olof_p@hotmail.com

Kansli
Strokeföreningen Södertörn
c/o Studieförbundet Vuxenskolan
Box 30
136 21 Haninge

Org.nr: 802410-1142
Plusgiro:
12 48 70-7
Länsförening: Stockholm

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Stockholm Öst

Strokeföreningen Öst (Värmdö-Nacka)

Djurö-Vindö, Gustavsberg, Ingarö, Möja, Nacka, Nämdö, Runmarö, Saltsjöbaden, Saltsjö-Boo, Sandhamn, Svartsö, Värmdö samt Älta

Ordförande
Birgitta Wessung
Soluddsstigen 44
134 92 Tynningö
Tel: 070-553 77 41
E-post: wessung@hotmail.com

Sekreterare
Lennart Karlsson
Rekordvägen 10
134 39 Gustavsberg
Tel: 08-570 229 27
E-post: lennart.karlsson@mac.com

Org.nr: 802409-8983
Plusgiro:
11 50 79-6
Länsförening: Stockholm

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Sundsvall-Medelpad

Sundsvall-Medelpads Strokeförening

Alby, Sundsvall, Timrå, Ånge

Ordförande
Kerstin Andersson
Haparandavägen 60
857 31 Sundsvall
Tel: 060-50 09 27
E-post: kerstin.andersson1@lvn.se

Sekreterare
Gunnel Edlund
Gränsgatan 26
852 38 Sundsvall
Tel: 060-57 65 95
E-post: gunnel.i.edlund@gmail.com

Org.nr: 889202-1232
Plusgiro: 15 72 78-3
Länsförening: Västernorrland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Sunnerbo

Strokeföreningen-Sunnerbo

Ordförande
Lauritz Thörnros
Östrabygatan 3
341 76 Ryssby
Tel: 0372-401 59
E-post: thornros45@gmail.com

Org.nr: 802440-9800
Bankgiro: 285-1921
Hemsida: www.strokeforeningenkronoberg.com/sunnerbo
Länsförening: Kronoberg

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Södermanlands LÄN

STROKEFÖRENINGEN I SÖDERMANLANDS LÄN

Kommuner: Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåker

Ordförande
Eva Klevefelt
Arkeologgatan 6
644 35 Torshälla
Tel: 076-340 77 99
E-post: eva.klevefelt@telia.com

Sekreterare
Namn
Adress
Postadress
Tel:
E-post:

Org. nr: 802489-2641

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Södertälje

Södertälje Strokeförening

Ordförande
Lill-Britt Andersson
Fornhöjdsvägen 22, 5 tr
152 58 Södertälje
Tel: 08-550 157 17
E-post: andersson.lillbritt@gmail.com

Sekreterare
Yvonne Gillner
Östergatan 39
152 43 Södertälje
Tel: 08-550 691 67 / 070-475 18 88
E-post: y.gillner@telia.com

Org.nr: 802421-0273
Plusgiro:
36 65 86-6
Länsförening: Stockholm

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Södra Bergslagen

Stroke-föreningen Södra Bergslagen

Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg

Ordförande
Karl-Erik Davidsson
Linnévägen 17
737 42 Fagersta
Tel: 073-036 46 61
E-post: kalledavid@telia.com

Sekreterare
Carita Gottberg
Hästhovsvägen 6 A
737 47 Fagersta
Tel: 0223-123 39
E-post: carita.gottberg@hotmail.com

Org.nr: 802447-7492
Bankgiro:
435-1581
Hemsida: www.strokeu.se/soedra-bergslagen.html
Länsförening: Västmanland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Södra Vätterbygden

Södra Vätterbygdens Strokeförening

Ordförande
Kerstin Lindberg
Birger Jarlsgatan 23
554 63 Jönköping
Tel:036-14 38 49

Sekreterare
Alice Carlsson
Lasarettsgatan 11
553 18 Jönköping
Tel: 070-639 64 54
E-post: carlssonalice7@gmail.com

Org.nr: 826001-6509
Plusgiro:
38 21 03-0
Hemsida: www.sodravatterbygden.n.nu
Länsförening: Jönköping

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Tranås

Strokeföreningen Tranås

Ordförande
Kristina Johansson
Ångbåtsvägen 8
573 61 Sommen
Tel: 0140-301 60
E-post: kia.kenneth@gmail.com

Sekreterare
Evy Klaar
Tingsvägen 1 B
573 35 Tranås
Tel: 0140-31 14 52 / 070-767 73 39
E-post: evy.klaar@hotmail.com

Kansli
Gula Villan
Norra Storgatan 101 B, hus 6
573 34 Tranås
Tel: 0140-185 85

Org.nr: 802429-5878
Bankgiro:
5253-5473
Swish: 123 669 53 57
Hemsida: www.strokeforeningentranas.n.nu
Länsförening: Jönköping

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Umeå

Stroke-föreningen Umeå med omnejd

Ordförande
Christer Bäckman
Fällan 19
914 95 Gräsmyr
Tel: 070-326 86 40
E-post:
christer.baeckman@outlook.com

Sekreterare
Catrin Johansson
Enheten för Medicin, Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 070-308 01 37
E-post: catrin.johansson@umu.se

Org.nr: 802471-0249
Bankgiro:
163-7123
Hemsida: www.strokevasterbotten.se/336474543
Länsförening: Västerbotten

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Uppsala

Strokeföreningen Uppsala

Ordförande
Maria Norrman-Erixson
Gränbyvägen 4 C
754 32 Uppsala
Tel: 073-093 75 79
E-post: mnorrmanerixon@gmail.com

Sekreterare
Kerstin Buckley
Fålhagsleden 1 D
753 24 Uppsala
Tel: 070-791 39 20
E-post: kerstin.buckley@yahoo.se

Org.nr: 802514-5247
Länsförening: Uppsala

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Uppsala LÄN

STROKE-LÄNSFÖRENINGEN UPPSALA

Kommuner: Alunda, Björklinge, Bålsta, Enköping, Gimo, Heby, Håbo, Knivsta, Storvreta, Tierp, Uppsala, Österbybruk och Östhammar

Ordförande
Jan Ask
Gimogatan 13 E
752 20 Uppsala
Tel: 076-025 27 00
E-post: askjan2@gmail.com

Sekreterare
Annelie Djurklou
Tel: 070-865 34 02
E-post: anneli.djurklou@ekolsund.se

Kansli
Kungsgatan 64
753 18 Uppsala
Tel: 018-56 09 54
E-post: stroke.lan@c.hso.se
Fax: 018-56 09 01

Org.nr: 817602-9075
Bankgiro: 118-1999

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Varberg

Stroke-föreningen Varberg med omnejd

Föreningen är lagd vilande. Om ni har frågor kontakta tidigare ordförande Irene Rosberg, tel: 070-996 58 30 irene.sb.rosberg@gmail.com

Vilande 

Org.nr: 802454-9530
Länsförening: Halland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Värend

Strokeföreningen Värend

Växjö, Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge

Ordförande
Kerstin Johansson
Vretvägen 10
352 48 Växjö
Tel: 073-621 73 37
E-post: johansson.17337@telia.com

Sekreterare
Margareta Dahlberg
Tvärgatan 6
352 31 Växjö
Tel: 070-326 13 43
E-post: margareta.dahlberg43@gmail.com

Org.nr: 802450-2679
Plusgiro:
9 31 12-1
Hemsida: www.strokeforeningenkronoberg.com
Länsförening: Kronoberg

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Värmlands län

Värmlands LÄN

Kommuner i länet: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng

Värmlands läns Strokeförening

Org.nr:
Hemsida: varmlandsstrokeforening.se
Länsförening:
Det pågår försök att starta föreningar/ stödgrupper i Värmland. Kontakta Hasse Sandberg om du vill bidra eller få mer information.

Värnamo

Strokeföreningen Region Värnamo

Ordförande
Tomas Johansson
Östra Järnvägsgatan 3 C
573 33 Tranås
Tel: 070-696 79 91
E-post: johanssonteg@hotmail.com

Kanslist
Telefontid 08.00-12.00 må-fr
Bangårdsgatan 43
331 35 Värnamo
Tel: 073-072 87 55
E-post: info@strokeforeningen-varnamo.se

Org.nr: 802431-6986
Bankgiro:
5915-6935
Hemsida: www.strokeforeningen-varnamo.se
Länsförening: Jönköping

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Västerbottens LÄN

VÄSTERBOTTENS LÄNS STROKE-FÖRENING

Kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs och Åsele

Ordförande
Christer Bäckman
Fällan 19
914 95 Gräsmyr
Tel: 0930-700 66 / 070-326 86 40
E-post: christer.baeckman@outlook.com

Sekreterare
Catrin Johansson
Enheten för Medicin Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 070-308 01 37
E-post: catrin.johansson@umu.se

Org.nr: 894003-1365
Bankgiro:
320-7883
Hemsida: www.strokevasterbotten.se

Hitta din strokeförening

Bli medlem här

Västernorrlands LÄN

STROKE-FÖRENINGEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN

Kommuner: Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik

Ordförande
Kjell Nilsson
Nipuddsvägen 32
881 51 Sollefteå
Tel: 070-687 84 86
E-post: kjellel.nilsson@gmail.com

Sekreterare
Ulla Andersson
Murkelvägen 17
894 95 Moliden
Tel: 070-304 72 09
E-post: ulla.a.moliden@telia.com

Org.nr: 802497-7879
Bankgiro: 5151-1344

Hitta din strokeförening