När ens partner plötsligt insjuknar i stroke har det ofta en stor påverkan även på familjens vardag och livskvalitet samt möjligheter till fritid och arbetsliv. Däremot finns sparsamt med vetenskaplig kunskap vad gäller långtidspåverkan på makarnas arbetsliv och inkomst efter stroke.

Genom att sammankoppla flera nationella register har vi kunnat belysa förändringar i sammanboende makars och partners arbetsliv och inkomst fem år innan jämfört med fem år efter partnerns insjuknande i stroke. I studierna inkluderades även matchade kontroller från normalbefolkningen för att undersöka hur långtidseffekterna skiljer sig hos just makar till personer som haft stroke. Våra resultat visar att det finns långtidseffekter på makarnas arbetsliv och inkomst, men inte i alla grupper.

Yngre kvinnliga makar/partners drabbas hårdare

Det var framförallt yngre kvinnliga makar som hade större negativ påverkan på arbetsliv och inkomst. Vår tolkning av dessa resultat är att unga kvinnor upplever en särskilt betungande konflikt mellan familjelivet, vårdgivarrollen och arbetslivet. I studierna såg vi inte samma negativa effekt på arbetsliv och inkomst bland manliga makar som var mer benägna att fortsätta att vara yrkesverksamma även efter partners insjuknande i stroke.

Det fanns även stora skillnader i familjens totala inkomst beroende på om makan var kvinna eller man, där den totala inkomsten bland familjer med kvinnliga makar påverkas mest negativt efter stroke. Detta berodde dels på inkomstbortfall för personen som haft stroke men även att kvinnliga makar tenderade att minska även sin egen inkomst. Denna grupp med yngre makar har ofta barn som bor i hushållet, så förändring i familjens totala inkomst påverkar inte bara makan och personen med stroke utan även deras barns möjligheter i livet.

Våra resultat visade även att yngre makar med lägre utbildningsnivå tenderade att skifta från att ha en anställning innan partnerns insjuknande i stroke till att inte ha någon anställning efter partnerns stroke. En möjlig förklaring till detta kan vara att kvinnor i grupper med lägre utbildningsnivå har svagare koppling till arbetsmarknaden. Risken för arbetslöshet är större för individer som är lättare att ersätta på arbetsmarknaden, till exempel som personer med kortvarig anställning eller timanställning som är vanligt i kvinnodominerande yrken så som inom vård och omsorg. Med tanke på att majoriteten av makar i arbetsför ålder till personer som haft stroke är kvinnor, är det viktigt för beslutsfattare att genomföra åtgärder för att förbättra möjligheterna att kombinera familjelivet och vårdgivarrollen med sitt arbetsliv.

Resultaten från studierna indikerade även att makar med egen sjuklighet hade större negativ påverkan på arbetslivet. Överlag fann vi att makar till personer som haft stroke även själva hade högre sjuklighet än sammanboende makar i normalbefolkningen. Tidigare forskning har belyst att det generellt finns en samstämmighet i sammanboende makars kardiovaskulära riskfaktorer så som rökvanor, stillasittande liv, övervikt, hög blodtryck och hög alkoholkonsumtion. Vi fann att kardiovaskulära sjukdomar orsakade högre mortalitetsrisk bland makar till personer med stroke jämfört med sammanboende makar i normalbefolkningen. Med detta är det viktigt för vården även inkluderar makan i samtal om riskfaktorer och livstilförändringar för att undvika kardiovaskulära sjukdomar och förtida död.

Josefine Persson

Medicine doktor

josefine.persson.2@gu.se

Referenser:

Persson J, Hensing G, Bonander C. Employment transitions for spouses of stroke survivors: evidence from Swedish national registries. BMC Public Health. 2020:20;1522. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-020-09625-1

Persson J, Hensing G, Svensson M, Bonander C. Work and income for spouses of stroke survivors: Evidence from Swedish national registries. Under review at Health Policy.

Bonander C, Persson J. Health shocks and heterogeneity: A longitudinal machine learning analysis of variation in the spillovers of stroke on income for spouses of stroke survivors. Under review at Health Economics.

Persson J, Sheehan O.C, Strömberg U, Roth D.L. All-cause mortality for cohabiting spouses of stroke survivors: Evidence from Swedish national registries. Topics in Stroke Rehabilitation. In press. DOI:

https://doi.org/10.1080/10749357.2020.1834270