Nästan varannan yngre anhörig uppger att de har behövt ge mer stöd till sin strokedrabbade under Coronapandemin. Det beror bland annat på att inplanerad rehabilitering blivit inställd. Hälften av de yngre anhöriga säger att deras psykiska och fysiska välbefinnande har försämrats. Det visar en undersökning som STROKE-Riksförbundet har låtit Novus göra.

Anhöriga har kontaktat oss och uttryckt oro för att aktiviteter och rehabilitering ställs in under pandemin. Det har även uttryckts fruktan över hur deras närstående ska påverkas och att de kommer behöva vara ett större stöd än vanligt. För att ge oss en tydligare bild har vi i STROKE-Riksförbundet låtit Novus fråga våra anhörigmedlemmar.

Anhörig till någon som nyligen fått stroke mår sämre

Skillnad på hur länge sedan den närstående fick en stroke och hur man mår har ett samband. De som har en anhörig som fick stroke för senast två år sedan uppger i högre grad av försämrat psykiskt välbefinnande under pandemin. Däremot är de som har en anhörig som fick stroke för sex år sen eller mer i lägre grad påverkade psykiskt av pandemin.

Mer än var tredje behöver ge mer stöd och de har mått sämre

Drygt var tredje har behövt ge mer stöd än tidigare och de som har behövt ge mer stöd återfinns oftare i den yngre kategorin, under 64 år. De som har gett mer stöd har även mått psykiskt och fysiskt sämre under pandemin och de bor oftare i storstäder.

Rehabilitering och aktiviteter har begränsats eller ställts in

Fyra av tio hade rehabilitering planerad för den närstående under 2020. Dock kunde bara en fjärdedel av den planerade rehabiliteringen genomföras, i flera fall dock i något begränsad form. Även denna förändring har påverkat de anhöriga negativt visar undersökningen.

Nära hälften anger att aktiviteter för den närstående blev inställda. Bland de som svarar att aktiviteter för deras närstående har minskat, har en tredjedel upplevt att de har haft minskade möjligheter att lämna hemmet.

Psykiskt och fysiskt välbefinnande – regionala skillnader

Fler än var fjärde säger att deras psykiska välbefinnande har försämrats. När det gäller välbefinnandet så finns det regionala skillnader. Boende i mindre städer och landsbygden säger i högre grad att välbefinnandet är oförändrat jämfört med de som bor i storstad och i dess kringliggande kommuner.

  • Att pandemin har påverkat de anhörigas situation talar undersökningen sitt tydliga språk. Bland yngre och boende i storstäder och dess närhet är det extra märkbart. Inställda aktiviteter och rehabilitering påverkar situationen negativt för den anhöriga och givetvis för den som har haft stroke. STROKE-Riksförbundet ser allvarligt på att planerad rehabilitering inte har gått att genomföra och att färre har kunnat erbjudas rehabilitering, säger Carina Petersson STROKE-Riksförbundets vice ordförande och strokeanhörig.

Carina Petersson 0709404074

Daniela Bjarne, 08 721 88 21, 073- 800 11 99

Hasse Sandberg 08-721 88 27, 070-184 98 94

STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra drygt 80 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.

Vi arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd.

Bakgrund Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag STROKE-Riksförbundet. Syftet med undersökningen är att undersöka hur vardagen har påverkats av coronapandemin för förbundets medlemmar som är anhöriga till en person som drabbats av stroke. Undersökningen genomfördes under mars-april 2021.

Målgrupp Medlemmar i STROKE-Riksförbudet som är anhöriga till en person som har drabbats av stroke. Antal intervjuer: 408 Svarsfrekvens: 41% bland de med e-post 16% bland de med enbart vanlig postadress

Begreppsanvändning Anhörig – Närstående
Den anhörige är den som ger omsorg, det kan vara en partner, förälder, eller ett vuxet barn. Den närstående är den som tar emot omsorgen i det här fallet den som har fått stroke.