När STROKE-Riksförbundet lät Novus undersöka hur vardagen har påverkats för våra anhörigmedlemmar på grund av pandemin under 2020 visar det sig att många drabbats av dubbelt utanförskap. Undersökningen visar på att många anhöriga har fått minskad egen tid när aktiviteter och rehabilitering ställts in, samtidigt som undersökningen tydligt visar på ett utbrett digitalt utanförskap.

Inställda aktiviteter skapar utanförskap

Av de anhöriga var det nästan fyra av tio som upplever sig ha mindre egen tid, nära hälften anger att aktiviteter för den närstående blev inställda under 2020 och drygt var tredje anhörig uppger att de har haft minskade möjligheter till att lämna hemmet.

Digitalt utanförskap – stort bortfall

När STROKE-Riksförbundet beslutade att göra den här undersökningen via en webbenkät var det också ett sätt att mäta hur digitala våra medlemmar är. Det visade sig att vi fick ett tydligt svar, då det endast var knappt hälften som besvarade enkäten av de som hade lämnat en e-postadress till oss. För de som inte hade lämnat någon e-postadress utan istället fick ett brev med en länk till enkäten svarade endast 16 %. Givetvis kan det vara av flera orsaker till att man inte besvarar frågorna, men det talar ändå sitt tydliga språk att medlemmar i STROKE-Riksförbundet inte är i någon större utsträckning digitala. När vi tidigare har skickat ut postala enkäter har vi haft 60-70 % som har besvarat dem.

  • Vi har som organisation under pandemin tvingats ställa om till mer digitala verksamheter då den ordinarie verksamheten där medlemmarna träffas för att känna gemenskap, bryta ensamhet och träna inte gick att genomföra. Samtidigt har flera av våra föreningar gjort fantastiska insatser för att ersätta inställd ordinarie verksamhet med digital föreläsningar, fikaträffar och studiecirklar. Vi kan dock konstatera att det inte på lång väg kan ersätta ordinarie verksamhet där man träffas fysiskt. På grund av att våra medlemmar i hög utsträckning befinner sig i ett digitalt utanförskap så slår en pandemi än hårdare, säger Carina Petersson vice ordförande för STROKE-Riksförbundet

Carina Petersson 070- 940 40 74

Daniela Bjarne, 08 721 88 21, 073- 800 11 99

Hasse Sandberg 08-721 88 27, 070-184 98 94

STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra drygt 80 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.

Vi arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd.

Klicka på bilden för att ta del av statistiken bakom rapporten!