Det finns idag stora skillnader mellan olika grupper i befolkningen, både vad gäller levnadsvanor och insjuknande i de stora folksjukdomarna, bland annat stroke. Att regeringen nu ger Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige, är viktigt säger förbundsordförande Ove Puisto. Detta initiativ bidrar till vårt arbete för en bättre folkhälsa och det är en angelägen fråga för oss.

Ove Puisto har tillsammans med 45 andra företrädare skrivit ett öppet brev till Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket att: ”Vi instämmer med att omfattande samhälleliga insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion måste prioriteras för att minska ojämlikheten i hälsa såväl som miljö- och klimatpåverkan. Därför ser vi fram emot arbetet med att ta fram nationella mål som kommer att vara vägledande för såväl regioner och kommuner som livsmedelsbranschen och civilsamhället. Vi välkomnar också arbetet med att ta fram förslag på relevanta insatsområden för att främja hållbara och hälsosamma matvanor.”

I uppdraget står det också att ”arbetet ska utgå från Sveriges folkhälsopolitiska mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen”.