Afasi och digital delaktighet, Ökad fysisk aktivitet för att minska hjärntrötthet och försämrad återhämtning efter stroke vid vid diabetes var tre forskningsprojekt som beviljades bidrag när Strokeförbundets styrelse beslutade om årets forskningsbidrag. 

Totalt beviljades forskningsbidrag på totalt 4 394 694 kronor enligt förslag från Strokeförbundets Vetenskapliga råd. Det hade kommit in totalt 55 ansökningar. Av dessa fick 44 bidrag. 

Vetenskapliga rådet går igenom och bedömer ansökningarna. Projekten poängsätts enligt ett system som så småningom innebär ett resultat som bidragen fördelas efter. Det är flera olika kriterier som vägs in i processen som leder till fördelningen av de pengar som finns till forskning. De elva ansökningar som inte gav några forskningspengar är nödvändigtvis inte ointressanta utan bedömningen är att de inte har tillräckligt direkt koppling till stroke. 

När forskningsprojektens poäng är klar får varje poäng ett värde och projekten tilldelas bidrag utifrån hur många poäng de har fått. Dock kan man inte få mer pengar än man har ansökt om. 

Av de 55 inkomna ansökningarna var 36 (det vill säga 65 procent) från kvinnor. Kvinnor får i högre grad (86 procent) sina ansökningar beviljade än män (70 procent). I sammanhanget kan noteras att när det gäller de projekt som fått högst anslagssummor är det en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Däremot finns det fler kvinnor i de projekt som får minst anslag. 

Forskningsprojekt som beviljades bidrag 2022 >>

Text: Ronald Rosengren