Om MaxGE

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har MaxGE skapat 61 blogginlägg för.

Nytt digitalt samtal: Ronnie Gardiner

Här kommer ett inspirerande digitalt samtal med Ronnie Gardiner som är grundaren av RGM-metoden. Ronnie berättar om bakgrunden till sitt engagemang och om hur RGM-metoden växt fram. Samtalet leds av Daniela Bjarne på STROKE-Riksförbundet. Tack för att du tittar och sprid gärna vidare i dina egna kanaler!

2021-07-02T23:36:25+02:00

Pressmeddelande: Ny rapport om sexuellt våld

Pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige: Mer än hälften av personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar, har någon gång utsatts för sexuella övergrepp. 2 av 5 har haft sex efter psykisk påtryckning och en femtedel har blivit utsatt för, eller försök till, sexuell handling genom våld/hot om våld. Detta framkommer i rapporten “Vill du ligga med mig då?” som tagits fram i ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU som lanseras idag. Rapporten bygger på en unik kartläggning av den sexuella hälsan för dessa personer. - Att personer med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld är känt sedan tidigare. Vi ser att detta hör tätt samman med vilken tillgång personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom har till sina sexuella och reproduktiva rättigheter i [...]

2021-06-29T10:37:38+02:00

Efterlysning av deltagare till EXOPULSE Mollii Suit-registret

Vill du vara deltagare till Mollii Suit-registret som är en klinisk databas för dokumentation av rutinutprovningar och för att följa patienternas potentiella förbättringar under en 1-månadsperiod? Den samlade kunskapen används i det långsiktiga arbetet för att förbättra dräkten. Mollii Suit är ett medicintekniskt hjälpmedel för neuromodulering avsedd för att slappna av spastiska och spända muskler och minska smärta. Det är ett enkelt och säkert hjälpmedel som kan öka livskvalitet, minska muskulär smärta samt stötta användaren att snabbare återfå motorisk kontroll. Mer information och anmälningsformulär finns här: www.molliisuit.se/ OBS, STROKE-Riksförbundet väljer att sprida denna efterlysning då det kan ligga i linje med att skapa ”bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke”. Vi tar INTE ställning för använde eller förordar INTE använde av specifika medicinsktekniska hjälpmedel. [...]

2021-06-28T21:09:15+02:00

Pressmeddelande: Dubbelt utanförskap under pandemin!

När STROKE-Riksförbundet lät Novus undersöka hur vardagen har påverkats för våra anhörigmedlemmar på grund av pandemin under 2020 visar det sig att många drabbats av dubbelt utanförskap. Undersökningen visar på att många anhöriga har fått minskad egen tid när aktiviteter och rehabilitering ställts in, samtidigt som undersökningen tydligt visar på ett utbrett digitalt utanförskap. Inställda aktiviteter skapar utanförskap Av de anhöriga var det nästan fyra av tio som upplever sig ha mindre egen tid, nära hälften anger att aktiviteter för den närstående blev inställda under 2020 och drygt var tredje anhörig uppger att de har haft minskade möjligheter till att lämna hemmet. Digitalt utanförskap – stort bortfall När STROKE-Riksförbundet beslutade att göra den här undersökningen via en webbenkät var det också ett sätt att [...]

2021-06-10T18:24:39+02:00

StrokeKontakt nr 2 2021

Årets andra nummer av medlemstidningen StrokeKontakt är snart här! Framsidan pryds av ungdomarna som startade UF-företaget AKUT UF, avgående verksamhetschef Kjell Holm skriver sin sista ledare, nye verksamhetschefen Arne Kanth presenteras och dietisten Sara Dahlin ger hälsosamma tips! Anhörigkonsulent Marie Winbo berättar om anhörigstöd, Strokeföreningen i Kalix berättar om hur de lyckades skaffa en MR-kamera till sjukhuset och som vanligt bjuder vi på recept, soduko, korsord och mycket mer. Trevlig läsning och trevlig sommar!

2021-06-04T16:53:47+02:00

En kort film om: Friskfaktorer

Många stroke går att förebygga! En kort film om friskfaktorer. Dela gärna filmen i era kanaler för att göra fler medvetna om hur man kan förebygga stroke.

2021-06-03T11:23:24+02:00

Kulturell svimning var diskriminering

”Kulturell svimning” var en stroke - Oacceptabelt att vården fördröjdes kraftigt på grund av diskriminering! Domen där Göteborgs tingsrätt slår fast sitt beslut att Sahlgrenska gjort sig skyldig till diskriminering är föranledd av en händelse vid en fotbollsmatch för två år sedan där en man med sudanesiskt ursprung skadade sig och dagen efter blev allvarligt sjuk och en ambulans tillkallades, den kom med högsta prioritet och mannen var då medvetslös. Ove Puisto, ordförande i STROKE-Riksförbundet kommenterar domen med att slå fast att diskriminering på grund av etnicitet, ålder eller kön ska inte få förekomma. Det är oacceptabelt att vården i det här fallet fördröjdes kraftigt på grund av diskriminering. Ambulanssjuksköterskan: ”patienten spelar medvetslös” Ambulanssjuksköterskans bedömning när de kom till platsen var dock att mannen inte [...]

2021-05-27T15:53:50+02:00

Yngre strokeanhöriga mår sämre

Nästan varannan yngre anhörig uppger att de har behövt ge mer stöd till sin strokedrabbade under Coronapandemin. Det beror bland annat på att inplanerad rehabilitering blivit inställd. Hälften av de yngre anhöriga säger att deras psykiska och fysiska välbefinnande har försämrats. Det visar en undersökning som STROKE-Riksförbundet har låtit Novus göra. Anhöriga har kontaktat oss och uttryckt oro för att aktiviteter och rehabilitering ställs in under pandemin. Det har även uttryckts fruktan över hur deras närstående ska påverkas och att de kommer behöva vara ett större stöd än vanligt. För att ge oss en tydligare bild har vi i STROKE-Riksförbundet låtit Novus fråga våra anhörigmedlemmar. Anhörig till någon som nyligen fått stroke mår sämre Skillnad på hur länge sedan den närstående fick en stroke [...]

2021-05-26T20:33:26+02:00

Kongressuttalande: Funktionsrätt Sverige

Kongressuttalande Funktionsrätt Sverige: Tillsammans för en jämlik hälsa Funktionsrätt Sveriges kongressuttalande den 20 maj 2021: Vi blir fler och fler! Så sent som 2017 var vi 38, nu är vi 49 medlemsförbund. Tillsammans står vi starka och enade och siktar mot valet 2022 och att funktionsrätten får en given plats i debatterna. För funktionsrättsfrågorna är inte några särfrågor. De är allas angelägenhet! De är viktiga för samhällsekonomin, för ett hållbart samhälle och – inte minst - de är rättigheter stadgade i FN:s Funktionsrättskonvention. Universell utformning av samhället är ett åtagande för Sverige, men det är också en investering för framtiden. I juni 2018 beslutade riksdagen om ett övergripande nationellt folkhälsopolitiskt mål. Det är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i [...]

2021-05-21T12:12:10+02:00

Vardagsträning ersätter inte rehabilitering

Kjell Holm, Verksamhetschef på STROKE-Riksförbundet skriver om vikten av rehabilitering i coronapandemins fotspår. Sverige har en akutvård vid stroke som är i världsklass tack vare kunnig och engagerad personal som jobbar i stroketeam, nationella riktlinjer och ett kvalitetsregister för utvärdering. Men det är efter den akuta behandlingen som en ny fas startar. För många strokeöverlevare innebär konsekvenserna efter stroken ett helt annat liv än innan. Det är en utmaning att få tillbaka sina förmågor där egenträning tillsammans med rehabilitering utgör två viktiga faktorer. Många av de som har haft en stroke vittnar om att det är deras egen motivation och drivkraft, att aldrig sluta träna, som ger resultat. Man blir aldrig ”färdig rehabiliterad”, utan det är livslångt arbete med kontinuerlig träning och återkommande rehabilitering. Även [...]

2021-05-12T12:01:34+02:00
Till toppen