Pressmeddelande: Ny rapport om sexuellt våld

Pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige: Mer än hälften av personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar, har någon gång utsatts för sexuella övergrepp. 2 av 5 har haft sex efter psykisk påtryckning och en femtedel har blivit utsatt för, eller försök till, sexuell handling genom våld/hot om våld. Detta framkommer i rapporten “Vill du ligga med mig då?” som tagits fram i ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU som lanseras idag. Rapporten bygger på en unik kartläggning av den sexuella hälsan för dessa personer. - Att personer med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld är känt sedan tidigare. Vi ser att detta hör tätt samman med vilken tillgång personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom har till sina sexuella och reproduktiva rättigheter i [...]

2021-06-29T10:37:38+02:00

Efterlysning av deltagare till EXOPULSE Mollii Suit-registret

Vill du vara deltagare till Mollii Suit-registret som är en klinisk databas för dokumentation av rutinutprovningar och för att följa patienternas potentiella förbättringar under en 1-månadsperiod? Den samlade kunskapen används i det långsiktiga arbetet för att förbättra dräkten. Mollii Suit är ett medicintekniskt hjälpmedel för neuromodulering avsedd för att slappna av spastiska och spända muskler och minska smärta. Det är ett enkelt och säkert hjälpmedel som kan öka livskvalitet, minska muskulär smärta samt stötta användaren att snabbare återfå motorisk kontroll. Mer information och anmälningsformulär finns här: www.molliisuit.se/ OBS, STROKE-Riksförbundet väljer att sprida denna efterlysning då det kan ligga i linje med att skapa ”bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke”. Vi tar INTE ställning för använde eller förordar INTE använde av specifika medicinsktekniska hjälpmedel. [...]

2021-06-28T21:09:15+02:00

Undersköterskans stroke klassad som arbetsskada

Undersköterskan Sussi Wensmarks stroke godkänns som arbetsskada. Hon får nu livränta. Det är ett sällsynt besked som hon jobbat hårt för, övertygad om att stress orsakade stroken. Det skriver tidningen Arbetet. https://arbetet.se/2021/06/18/underskoterskans-stroke-en-arbetsskada-nu-far-hon-livranta/ Läs tidigare artiklar från Arbetet som handlar om Sussis kamp: https://arbetet.se/2019/11/12/underskoterskan-fick-slass-for-ratt-vard-efter-sin-stroke/ https://arbetet.se/2018/03/14/skyddsombudet-stressen-pa-jobbet-gav-mig-en-stroke/

2021-06-23T19:26:34+02:00

Funktionsrättsrörelsen uppvaktar arbetsmarknads-ministern

Hög- eller lågkonjunktur spelar inte någon större roll, sysselsättningsgraden hos personer med funktionsnedsättning är betydligt lägre än för befolkningen i stort. ”Det här är oerhört kostsamt både för samhällsekonomin och den enskilde. Funktionsrättsrörelsen är beredd att ta tag i problemen och idag överlämnar vi – 50 organisationer – vårt eget 73-punktsprogram om arbetsmarknadspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. http://Funktionsrättsrörelsen är beredd att ta tag i problemen och idag överlämnar vi – 50 organisationer – vårt eget 73-punktsprogram om arbetsmarknadspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

2021-06-16T09:42:47+02:00

Pressmeddelande: Dubbelt utanförskap under pandemin!

När STROKE-Riksförbundet lät Novus undersöka hur vardagen har påverkats för våra anhörigmedlemmar på grund av pandemin under 2020 visar det sig att många drabbats av dubbelt utanförskap. Undersökningen visar på att många anhöriga har fått minskad egen tid när aktiviteter och rehabilitering ställts in, samtidigt som undersökningen tydligt visar på ett utbrett digitalt utanförskap. Inställda aktiviteter skapar utanförskap Av de anhöriga var det nästan fyra av tio som upplever sig ha mindre egen tid, nära hälften anger att aktiviteter för den närstående blev inställda under 2020 och drygt var tredje anhörig uppger att de har haft minskade möjligheter till att lämna hemmet. Digitalt utanförskap – stort bortfall När STROKE-Riksförbundet beslutade att göra den här undersökningen via en webbenkät var det också ett sätt att [...]

2021-06-10T18:24:39+02:00

Sjukpenning i förebyggande syfte för stroke

Regeringen har  beslutat utifrån sjukdomen covid-19 om ändringar i förordningen om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning som innebär att personer med bipolär sjukdom, schizofreni och stroke läggs till listan över riskgrupper. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2021. Ändringarna i riskgruppslistan gäller retroaktivt från den 1 januari 2021. Det innebär att personerna kan ansöka om ersättning i efterhand för tid från den 1 januari 2021. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/viss-sjukpenning-i-forebyggande-syfte-och-viss-smittbararpenning-till-fler-riskgrupper/

2021-06-01T09:14:59+02:00

Kulturell svimning var diskriminering

”Kulturell svimning” var en stroke - Oacceptabelt att vården fördröjdes kraftigt på grund av diskriminering! Domen där Göteborgs tingsrätt slår fast sitt beslut att Sahlgrenska gjort sig skyldig till diskriminering är föranledd av en händelse vid en fotbollsmatch för två år sedan där en man med sudanesiskt ursprung skadade sig och dagen efter blev allvarligt sjuk och en ambulans tillkallades, den kom med högsta prioritet och mannen var då medvetslös. Ove Puisto, ordförande i STROKE-Riksförbundet kommenterar domen med att slå fast att diskriminering på grund av etnicitet, ålder eller kön ska inte få förekomma. Det är oacceptabelt att vården i det här fallet fördröjdes kraftigt på grund av diskriminering. Ambulanssjuksköterskan: ”patienten spelar medvetslös” Ambulanssjuksköterskans bedömning när de kom till platsen var dock att mannen inte [...]

2021-05-27T15:53:50+02:00

Hjälpmedel på väg att bli en klassfråga

I Sverige uppskattas över en miljon människor leva med funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. Tack vare snabba tekniska landvinningar kan allt fler funktionsnedsättningar kompenseras med hjälpmedel. Det främjar jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället, det skriver Funktionsrätt Sverige (där STROKE-Riksförbundet är en av medlemmarna) i en debattartikel i Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qA09Eo/hjalpmedel-ar-pa-vag-att-bli-en-klassfraga

2021-05-26T11:30:47+02:00

Ökad stroke och hjärtsvikt hos män under 40

Hjärtsvikt och stroke är ovanliga diagnoser bland yngre, men ökar nu tydligt hos män som ännu inte fyllt 40, visar en studie från Göteborgs universitet. Forskarna ser en koppling till fetma och dålig kondition i övre tonåren. Läs hela artikeln från stroke.se i nedanstående länk. https://www.forskning.se/2021/04/08/okad-hjartsvikt-och-stroke-hos-man-fore-40/

2021-05-25T14:35:14+02:00

Kongressuttalande: Funktionsrätt Sverige

Kongressuttalande Funktionsrätt Sverige: Tillsammans för en jämlik hälsa Funktionsrätt Sveriges kongressuttalande den 20 maj 2021: Vi blir fler och fler! Så sent som 2017 var vi 38, nu är vi 49 medlemsförbund. Tillsammans står vi starka och enade och siktar mot valet 2022 och att funktionsrätten får en given plats i debatterna. För funktionsrättsfrågorna är inte några särfrågor. De är allas angelägenhet! De är viktiga för samhällsekonomin, för ett hållbart samhälle och – inte minst - de är rättigheter stadgade i FN:s Funktionsrättskonvention. Universell utformning av samhället är ett åtagande för Sverige, men det är också en investering för framtiden. I juni 2018 beslutade riksdagen om ett övergripande nationellt folkhälsopolitiskt mål. Det är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i [...]

2021-05-21T12:12:10+02:00
Till toppen