Här kan du läsa om olika juridiska teman som vår jurist Patrik Magnusson har skrivit om i medlemstidningen StrokeKontakt. Vi kommer allt eftersom att lägga in hans artiklar här.

Att tänka på när man ansöker om hjälp och stöd från samhället

Oavsett vilken insats du behöver är det viktigt att du uppfyller de krav som ställs för att du ska ha rätt till insatsen. Det kan vara ekonomiskt stöd i form av till exempel sjukpenning eller sjukersättning. Det kan även vara praktiskt stöd i form av till exempel bostadsanpassning eller personlig assistans.

Kan en stroke klassas som en arbetsskada

För att en arbetsskada ska berättiga individen till livränta krävs att skadan/ sjukdomen uppkommit på grund av arbetet Läs mer här vad som gäller.

Kan en stroke ge rätt till livränta

I den här artikeln beskriver juristen när en stroke kan ge rätt till livränta.

Bilstöd och försäkringsskydd av anpassning 

Här kan du läsa om vad som gäller  för att få bilstöd samt vilket försäkringsskydd du har ifall anpassningarna skadas vid en olycka.

Vad är viktigt att ta upp i ett läkarintyg?
Ett läkarintyg som verkligen speglar dina begränsningar och dina behov är A och O när man söker olika stödinsatser.

Läkarintyg och sjukpenning

Under en längre sjukdomsperiod kommer du att passera några viktiga tidpunkter för sjukpenningen som påverkar hur din läkare ska bedöma din arbetsförmåga. För att inte missa detta och riskera att få en bedömning byggd på fel grunder är det viktigt att hålla reda på dessa tidpunkter. Om detta kan du läsa i den länkade artikeln Läkarintyg och sjukpenning.

Möjligheten till ekonomisk hjälp vid tvister med Försäkringskassan

Vård och rehabilitering vid särskilt boende
Vid sjukdom och åldrande kan det hända att en person blir tvungen att bo på korttidsboende eller särskilt boende. Vad innebär det och vilka möjligheter till vård och rehabilitering finns i denna form av boende?

Framtidsfullmakt
I samband med långvarig sjukdom eller på grund av åldrande kan jag tappa förmågan att sköta mina egna angelägenheter. Hur kan jag förbereda så att någon kan vara beredd att hjälpa mig då denna situation uppstår? I denna artikel tar vi upp den nya möjligheten som erbjuds med hjälp av framtidsfullmakt.

Merkostnadsersättning ersätter handikappersättningen
Från den 1 januari 2019 ersätter merkostnadsersättningen den tidigare handikappersättningen. Vad innebär det för den försäkrade och vilka skillnader är det mellan det nya och det gamla ersättningsreglerna.

Så går det till att klaga på vården
Om jag är missnöjd med den vård jag fått, vilka möjligheter har jag då?

Kan stroke vara en arbetsskada?

Kan en stroke utlösas av mitt arbete och den arbetsmiljö jag utsätts för? Denna gång går juristen igenom under vilka förutsättningar en stroke är att betrakta som en arbetsskada och vad det innebär.

Assistansersättning
Nu (2018) har vissa av förutsättningarna för rätten till assistansersättning ändrats så att fler kan få ta del av den assistans de har behov av.

Bostadsanpassning
Vid begränsad rörelseförmåga kan det hända att det blir svårt att bo i den ordinarie bostaden. Funktioner som tidigare har fungerat väl för individen kan på grund av funktionshinder bli svåranvända eller helt otillgängliga. För att kunna bo kvar och leva så självständigt som möjligt finns det därför regler om bostadsanpassningsbidrag.

Diskriminering
Alla ska behandlas lika och diskriminering är förbjudet i Sverige enligt lag. Vad innebär det i praktiken? Vilka personer och vilka situationer omfattas av skyddet mot diskriminering?

Parkeringstillstånd för funktionshindrade. Vad gäller?

Personlig assistans och grundläggande behov
Personlig assistans är till för att stötta och möjliggöra för individen att tillgodose sina grundläggande behov. Dessa har tillkommit och förändrats över tid vilket har lett till att färre moment nu bedöms utgöra grundläggande behov. Vad är det som i dagsläget bedöms utgöra grundläggande behov vid bedömning av behovet av personlig assistans.

Samordnad individuell plan
Som sjuk och i behov av insatser från samhället kan det vara ett flertal aktörer som ansvarar för olika insatser. För att underlätta för individen att reda ut vem som ska göra vad finns möjlighet till att upprätta en samordnad individuell plan.

Tandvård

Vid sjukdom är det lätt att även drabbas av problem med tänderna. Dessutom kan sjukdomstillståndet innebära minskade inkomster och ökade utgifter varvid ekonomin försämras. Vilken hjälp finns då att få så att du kan få tillgång till nödvändig tandvård? Om det kan du läsa i den här artikeln.

Testamente – Vem ärver mig när jag dör?

Bortre tidsgränsen för utbetalning av sjukpenning är borttagen
Den bortre tidsgränsen för utbetalning av sjukpenning är nu borttagen. Vad innebär det för den som är eller blir sjuk och behöver sjukpenning? I den här artikeln ska jag försöka reda ut vilka regler som gäller efter den 1 februari 2016 för den som är sjuk och beroende av sjukpenning för sin försörjning.

Egen vårdbegäran
Sedan en tid har det varit möjligt att själv ansöka om specialistvård, en möjlighet att skriva sin egen remiss. Hur det ska gå till skriver vi om i denna artikel.

Vård utomlands
Vilka regler gäller för att få vård utomlands?

Patrik Magnusson
Tel: 070-771 61 92
E-post: p.magnusson@pmjuridik.se

Medlemsförmån. Du som är medlem har rätt till ett kostnadsfritt samtal med vår jurist. Samtalet ska ha ett fokus utifrån strokesituationen.