Till innehåll på sidan

Juristen har ordet

Här kan du läsa om olika juridiska teman som vår jurist Patrik Magnusson har skrivit om i medlemstidningen StrokeKontakt. Vi kommer allt eftersom att lägga in hans artiklar här.

Patrik Magnusson
Tel: 070-771 61 92
E-post: p.magnusson@pmjuridik.se

Medlemsförmån. Du som är medlem har rätt till ett kostnadsfritt samtal med vår jurist. Samtalet ska ha ett fokus utifrån strokesituationen.

Oavsett vilken insats du behöver är det viktigt att du uppfyller de krav som ställs för att du ska ha rätt till insatsen. Det kan vara ekonomiskt stöd i form av till exempel sjukpenning eller sjukersättning. Det kan även vara praktiskt stöd i form av till exempel bostadsanpassning eller personlig assistans.

För att en arbetsskada ska berättiga individen till livränta krävs att skadan/sjukdomen uppkommit på grund av arbetet. Läs mer här vad som gäller.

I den här artikeln beskriver juristen när en stroke kan ge rätt till livränta.

Här kan du läsa om vad som gäller för att få bilstöd samt vilket försäkringsskydd du har ifall anpassningarna skadas vid en olycka.

Ett läkarintyg som verkligen speglar dina begränsningar och dina behov är A och O när man söker olika stödinsatser.

Under en längre sjukdomsperiod kommer du att passera några viktiga tidpunkter för sjukpenningen som påverkar hur din läkare ska bedöma din arbetsförmåga. För att inte missa detta och riskera att få en bedömning byggd på fel grunder är det viktigt att hålla reda på dessa tidpunkter. Om detta kan du läsa i den länkade artikeln Läkarintyg och sjukpenning.

Vid sjukdom och åldrande kan det hända att en person blir tvungen att bo på korttidsboende eller särskilt boende. Vad innebär det och vilka möjligheter till vård och rehabilitering finns i denna form av boende?

I samband med långvarig sjukdom eller på grund av åldrande kan jag tappa förmågan att sköta mina egna angelägenheter. Hur kan jag förbereda så att någon kan vara beredd att hjälpa mig då denna situation uppstår? I denna artikel tar vi upp den nya möjligheten som erbjuds med hjälp av framtidsfullmakt.

Från den 1 januari 2019 ersätter merkostnadsersättningen den tidigare handikappersättningen. Vad innebär det för den försäkrade och vilka skillnader är det mellan det nya och det gamla ersättningsreglerna.

Om jag är missnöjd med den vård jag fått, vilka möjligheter har jag då?

Kan en stroke utlösas av mitt arbete och den arbetsmiljö jag utsätts för? Denna gång går juristen igenom under vilka förutsättningar en stroke är att betrakta som en arbetsskada och vad det innebär.

Nu (2018) har vissa av förutsättningarna för rätten till assistansersättning ändrats så att fler kan få ta del av den assistans de har behov av.

Vid begränsad rörelseförmåga kan det hända att det blir svårt att bo i den ordinarie bostaden. Funktioner som tidigare har fungerat väl för individen kan på grund av funktionshinder bli svåranvända eller helt otillgängliga. För att kunna bo kvar och leva så självständigt som möjligt finns det därför regler om bostadsanpassningsbidrag.

Alla ska behandlas lika och diskriminering är förbjudet i Sverige enligt lag. Vad innebär det i praktiken? Vilka personer och vilka situationer omfattas av skyddet mot diskriminering?

Personlig assistans är till för att stötta och möjliggöra för individen att tillgodose sina grundläggande behov. Dessa har tillkommit och förändrats över tid vilket har lett till att färre moment nu bedöms utgöra grundläggande behov. Vad är det som i dagsläget bedöms utgöra grundläggande behov vid bedömning av behovet av personlig assistans.

Som sjuk och i behov av insatser från samhället kan det vara ett flertal aktörer som ansvarar för olika insatser. För att underlätta för individen att reda ut vem som ska göra vad finns möjlighet till att upprätta en samordnad individuell plan.

Vid sjukdom är det lätt att även drabbas av problem med tänderna. Dessutom kan sjukdomstillståndet innebära minskade inkomster och ökade utgifter varvid ekonomin försämras. Vilken hjälp finns då att få så att du kan få tillgång till nödvändig tandvård? Om det kan du läsa i den här artikeln.

Den bortre tidsgränsen för utbetalning av sjukpenning är nu borttagen. Vad innebär det för den som är eller blir sjuk och behöver sjukpenning? I den här artikeln ska vi försöka reda ut vilka regler som gäller efter den 1 februari 2016 för den som är sjuk och beroende av sjukpenning för sin försörjning.

Sedan en tid har det varit möjligt att själv ansöka om specialistvård, en möjlighet att skriva sin egen remiss. Hur det ska gå till skriver vi om i denna artikel.

Vilka regler gäller för att få vård utomlands?