Här kan du läsa om de myndigheter som du kan komma i kontakt med efter att du har haft en stroke eller som anhörig.

Diskrimineringsombudsmannen
Myndighet som bevakar frågor om rättigheter för bland annat funktionshindrade personer.

Folkhälsomyndigheten
Myndighet som bland annat förebygger ohälsa, främjar hälsa, stödjer forskning inom folkhälsoområdet.

Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Myndigheten arbetar med andra myndigheter, kommuner och landsting.

Patientnämnden
Till Patientnämnden kan du kostnadsfritt vända dig med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner.
Hitta din patientnämnd

Socialstyrelsen
Tillsynsmyndighet för medicinsk verksamhet, hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar dessa.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering – SBU
Statens beredning för medicinsk utvärdering granskar de medicinska metoderna som används inom vården.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket – TLV
En statlig myndighet som har till uppgift att besluta om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt reglerna för det statliga tandvårdsstödet.