Som patient och anhörig kan det vara bra att ha kännedom om riktlinjerna för att veta vad som anses vara en god strokevård och rehabilitering. Socialstyrelsens nationella strokeriktlinjer från 2018 framhäver inte bara insatser i det akuta skedet utan även rehabilitering i tidig och sen fas.

Enligt de nya riktlinjerna bör strokepatienter omedelbart tas in på sjukhusets strokeenhet. En strokeenhet ska erbjuda akut vård och tidig rehabilitering. Patienter med måttlig till svår stroke, som har stort kvarvarande rehabiliteringsbehov, bör erbjudas multidisciplinär teambaserad rehabilitering inom slutenvård.

Patienter med lindrig till måttlig stroke bör erbjudas tidig understödd utskrivning till hemmet, där ett multidisciplinärt stroketeam koordinerar och utför rehabilitering på aktiviteter i dagliga livet (ADL) i hemmiljön. Kvarstående rehabiliteringsbehov behöver identifieras genom en tidig strukturerad uppföljning och följas av individanpassade rehabiliteringsinsatser såväl i tidig som i sen fas.

Socialstyrelsen genomförde under 2019-2020  en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid stroke.  Översynen ledde till sex nya och fem uppdaterade rekommendationer. Här kan du läsa en sammanfattning av vad som har uppdaterats.

Klicka här för att läsa, ladda ner eller beställa de nationella riktlinjer för vård vid stroke. Du omdirigeras till Socialstyrelsens hemsida.