Här hittar du länkar till Nationella riktlinjer för strokesjukvård, kvalitetsregistret Riksstroke, information om stroke och körkort, dessutom  annan information kring stroke som kan vara intressant för den som vill fördjupa sig i ämnet. Klicka här om du vill lära dig mer allmänt om stroke och dess konsekvenser.

Artikel: Skyddsombudet fick stroken klassad som arbetsskada

Sussi Wensmark har fått sin stroke klassad som arbetsskada och har därmed beviljats livränta av Försäkringskassan. Vägen har varit lång från det hon fick sin stroke i november 2017 tills dess Försäkringskassan fattade sitt beslut i juni 2021. Artikeln publicerades i förbundets medlemstidning StrokeKontakt nr 3 2021. På sidan finns också länkar om stroke och arbetsskador.

Stroke har minskat kraftigt senaste tio åren
I en Hälso- och Sjukvårdsrapport 2018, från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) beskrivs den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, nationellt men även med jämförelser på region och landstingsnivå. Några sjukdomsgrupper presenteras utförligt, däribland stroke.

Nationella Riktlinjer för strokesjukvård
Här kan du läsa och ladda ner de Nationella riktlinjerna som kom 2018. Dessa riktlinjer fokuserar inte enbart på den akuta vården utan har även ett stort fokus på vikten av rehabilitering.

Riksstroke Den svenska sjukvårdens kvalitet – Version för patient och närstående
Kvalitetsregistret Riksstroke har gjort en rapport (publicerad 2019) särskilt avsedd att läsas av patienter och närstående. Den spänner från tre månader till och med fem år efter stroke.

Riksstroke
Riksstroke är ett kvalitetsregister. Syftet med Riksstroke är att bidra till att strokesjukvården i Sverige håller en hög kvalitet och uppnår samma goda standard i alla delar av landet. Här finns patient- och anhörigupplevda data, även lång tid efter stroke.

Post-Stroke Checklista
Post-Stroke Checklistan (PSC) är framtagen av WSO (World Stroke Organization) för att i första hand hjälpa vårdgivare att identifiera problem efter stroke. Men du kan själv ta med checklistan till din vårdgivare som referens för vilka frågor som du vill ta upp.

Framgångsfaktorer i strokevården
Ett flertal framgångsfaktorer har visat sig påverka strokevårdens kvalitet i landstingen visar en rapport från SKL.

Hjärntrötthet efter stroke
På den här hemsidan  kan du läsa mer om hjärntrötthet.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
Dessa riktlinjer ska vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med ohälsosamma levnadsvanor.