Till innehåll på sidan

Vanliga frågor

Nedan har vi svarat på några av de vanligaste frågorna som kommer in till Strokeförbundet som rör stroke.

För att testamentet ska vara giltigt ska det vara korrekt formulerat, underskrivet och bevittnat. Du kan därför påbörja och avsluta ditt testamente i lugn och ro. Uppstår det frågor eller funderingar längst vägen kan du alltid pausa och återuppta senare. Testamentet är inte helt färdigt förrän du skrivit under och fått det bevittnat.

Vilket ansvar har regionen respektive kommunen för vården av strokedrabbade?Svar: Under akutfasen ansvarar regionen för vården som i regel sker på strokeenheten. Kommunen ansvarar ofta upp till läkarnivå om man bor i särskilt boende. Bor man i eget boende är det ofta regionens ansvar, men hemsjukvården kan vara kommunaliserad. Kommunens biståndshandläggare vet.

Min anhöriga har för en tid sedan råkat ut för en stroke och kan inte prata. Är nu utskriven från sjukhuset där hen fick daglig träning med talet m.m. Vi anhöriga hjälper till att öva så mycket vi kan men hen behöver både mer professionell hjälp och fortsatt träning. Nu sker rehabiliteringen en timme varannan vecka på grund av resursbrist hos både landsting och kommunen. Har hen rätt till att få mer rehabilitering? Vart kan vi anhöriga vända oss för att hitta mer stöd vad gäller rehabilitering till personer med talsvårigheter både i offentlig och privat verksamhet?Svar: Begär en individuell rehabiliteringsplan och om den inte verkställs så kan du klaga. Du kan vända dig till hälso- och sjukvårdsnämnden i ditt landsting. Angående stöd till personer med afasi/talsvårigheter så ska kommunen ge det om man bor i särskilt boende och bor man i eget boende så ska landstinget/primärvården ansvara för stödet. Det kan avtalas på annat sätt men det bör finnas en samordningsansvarig för rehabiliteringen.

En SIP ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Planeringen kräver patientens samtycke. Om möjligt ska planen tas fram tillsammans med patienten. Anhöriga ska också ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. Som patient eller anhörig kan du efterfråga och påtala en önskan om en samordnad individuell planering vid behov.

Till verksamhetschefen för vårdinrättningen. Du kan klaga hos patientnämnden i ditt landsting.

Min mor klarar inte att sköta sin ekonomi efter sin stroke. Det verkar inte som hon förstår. Vad gör jag?Svar: Kan du hjälpa henne eller behöver hon god man? Tala med biståndshandläggaren i kommunen om eventuell ansökan om god man. Du eller någon annan i familjen kan bli god man, alternativt någon utomstående.

Jag hade i nyss lite domningar och stickningar i höger ansiktshalva och hand men det gick över. Behöver jag göra något?Svar: Det kan vara en TIA. (Transitorisk Ischemisk Attack), en snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. TIA orsakas av en liten propp som löses upp efter en kort tid. Symptomen går oftast tillbaka snabbt, inom några minuter/timmar, men det kan även ta upp till 24 timmar. Uppsök sjukhus omgående.

Du kan överklaga beslutet men med väldigt små möjligheter att vinna. Du kan också söka dispens om ett körkort med förbehåll vilket också är ovanligt att lyckas med. Du kan göra en ny läkarundersökning för körkort och söka nytt lämplighetsintyg. Lyssna med Transportstyrelsens körkortsenhet som kan ge svar på hur man går till väga. Obs! Transportstyrelsen håller på med en översyn av synkraven i föreskrifterna om medicinska krav för innehav av körkort. Transporstyrelsens preliminära tidplan är att nya föreskrifter ska träda ikraft först under 2022.

Efter stroke utverkar behandlande läkaren körförbud 3-6 månader. Detta följs inte alltid upp av primärvårdsläkare. Ta reda på vad behandlande läkare sade om bilkörning. Tala med din man om att inte köra innan ny bedömning är gjord. Förmå din man att gå till läkare för ny bedömning av körlämplighet.

Min man har kommit hem från sjukhuset men jag tycker att han bara sitter och tittar på tv. Jag tror att han behöver rehabilitering men ingen har hört av sig. Vad ska jag göra?Svar: Brist på initiativförmåga efter stroke är tyvärr vanligt. Prata med behandlande läkare eller primärvårdsläkaren om det gjordes en vårdplanering vid utskrivning. Vårdplanering ska erbjudas patienten före utskrivning. Eventuellt behov av rehabilitering ska vara en punkt i den. Du kan också vända dig till primärvårdsläkare och begära en remiss till rehabilitering.

Min man har behandlats för en stroke och är nyligen hemkommen. Tillsammans med barnen hjälper jag honom. Vilken hjälp kan vi få?Svar: När din man skrevs ut ska han/du erbjudits ett utskrivningssamtal. Där ska eventuell rehabilitering, hemtjänst etcetera tas upp. Om inte det har gjorts ska din man/du kontakta biståndshandläggare i din kommun och diskutera den hjälp han/du behöver. Om du känner att han behöver rehabilitering kan du kontakta primärvårdsläkaren för remiss. Obs! Man kan också gå till fysioterapeut (sjukgymnast) utan remiss.

En god vän har drabbats av stroke strax efter att hennes barn föddes för cirka två år sedan. Nu ska hon och fadern separera. Jag undrar om man kan få hjälp med att någon vuxen finns i hemmet de dagar/timmar som barnet i förskoleåldern är hos sin strokedrabbade mamma. Mamman klarar inte rent fysiskt att ta hand om sin dotter, men vet och förstår att till exempel ett par blöta byxor behöver bytas men då hennes högerarm inte fungerar är det omöjligt att utföra. Enligt kommunen är hon inte berättigad till hemtjänst i enlighet med SoL, inte heller LSS. Vart ska hon vända sig, vilket stöd kan hon få?
  • Det är knepigt att ge ett enkelt svar på dina frågor. Insatser i enlighet med SoL exempelvis hemtjänst, är en insats som ska finnas alla tider på dygnet som behov finns. LSS kan man få om man kvalar in i personkretsen och behovet av stöd är omfattande. Hon ska få ett skriftligt avslag från biståndshandläggaren som hon kan överklaga. Om hon är medlem i Strokeförbundet kan hon konsultera vår jurist för ett gratis samtal.

Om du inte har några barn kan du i princip testamentera bort hela arvet efter dig. Om du har barn har de alltid rätt till att få sin laglott. Laglotten är i regel hälften av allt du äger. I ditt testamente kan du fördela dina tillgångar hur du vill. Det kan vara fastigheter, värdepapper, pengar och möbler eller föremål. Kom ihåg att du kan ändra i ditt testamente när du vill, eller skriva ett nytt.

Ja, men det är inget en jurist rekommenderar. Vissa saker är det helt enkelt säkrast att ta hjälp av en fackman för att vara säker på att det blir korrekt gjort. Via Lawlys tjänst kan du dessutom vara trygg med att du får ett testamente som är anpassat efter din personliga situation.

Många funderar på att skriva ett testamente men känner sig obekväma och tänker att det där gör jag senare. Det är fullt förståeligt. Men ett testamente är bra att ha oavsett ålder. Det kan behövas för olika faser i livet och bör betraktas som ett levande dokument. När du väl upprättat ditt första testamente är det enkelt att sen göra ändringar om omständigheterna förändras för dig och din familj. Det viktigaste är du skriver det nu när du funderar på det, så det blir gjort.

Ett testamente är en handling där du skriver vad som ska hända med din kvarlåtenskap den dag du går bort. Du kan till exempel skriva in att en person eller organisation ska få en särskild sak eller en viss andel av arvet. Du kan också skriva villkor som ska gälla för det som någon ärver.

Det ska finnas en person som ansvarar för samordnad rehabilitering. Det kan variera lokalt. Biståndshandläggaren har mer information.

 Vi kan dessvärre inte rekommendera någon specifik sådan. Vi har inget register och gör heller ingen kvalitetskontroll. Vårt råd är sök på nätet efter rehabiliteringsanläggning/rehabklinik för att få information om deras verksamhet och hur du kan få komma dit som patient.

Biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade kan i regel överklagas i förvaltningsrätten.

Det är primärvårdsläkaren (husläkare/läkaren på vårdcentralen) eller biståndshandläggaren som gör bedömningen av rehabiliteringsbehov och vid behov skriver en remiss. Förutsättningen att få rehabilitering skiljer sig mellan regionerna och kommunerna.

Enligt socialtjänstlagen eller lagen om särskilt stöd för personer med funktionsnedsättning (LSS) är det biståndshandläggaren som utreder och beslutar.

Min man har blivit tungsint, nedstämd och deppig efter sin stroke. Är det vanligt och vad kan vi göra för att motverka det?Svar: Det är vanligt med nedstämdhet/depression efter stroke. Din man behöver gå till läkaren och få hjälp med det. Ett tips är också att bli medlem hos oss och då, i en av våra föreningar, träffa andra som har haft stroke. På så sätt kan man få svar på många funderingar och oron kan minska. De brukar dessutom ha trevliga och uppiggande aktiviteter

Här kan du läsa en information om vad personcentrerad vård innebär.Information om personcentrerad vård

En TIA är en liten propp som vanligtvis kommer antingen från åderförkalkning, ateroskleros, som är en uppbyggnad av plack i artärerna eller från hjärtats hålrum. Potentiella riskfaktorer är bland annat hjärtproblem som förmaksflimmer,  och högt blodtryck samt diabetes, rökning, stillasittande livsstil med flera. Här kan du läsa mer om riskfaktorer för stroke och TIA. (länk till riskfaktorer)

Vid TIA får man strokesymptom, vanligast är:
  • Förlamning, svaghet, fumlighet eller minskad känsel i armen, benet eller i båda.
  • Snedhet i ena sidan vid munnen.
  • Tal- eller språksvårigheter.
  • Synbortfall på ena ögat eller i halva synfältet.
Genom att lära dig AKUT-testet kan du upptäcka symptom på stroke! 

För att ändra adress mailar du vårt kansli på medlem@strokeforbundet.se  eller ringer till08-721 88 20.

Vi har tidigare haft två olika typer av medlemskap, med eller utan utan tidning. Vid förbundskongressen 2022 beslutades att vi ska ha en enhetlig medlemsavgift och att tidning ingår i alla medlemskap. Det går dock att avstå från tidningen om man vill. En utebliven tidning kan till exempel bero på att vi inte har rätt adress till dig. Uteblir tidningen, vänligen mejla medlem@strokeforbundet.se eller ring 08-721 88 20.

Medlemskapet börjar gälla från den dagen du anmält dig och gäller under innevarande år, undantaget om du blir ny medlem under oktober till december då medlemskapet gäller resterande tid på innevarande år, plus efterföljande år. Under första kvartalet får du hem ett inbetalningskort för fortsatt medlemskap.

När du registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i organisationens medlemsregister. Personuppgifterna används enbart till hantering av medlemskapet samt informationsutskick. Vid hantering av personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Medlemskap med tidning 180 kronor/år
  • Medlemskap utan tidning 180 kronor/år
  • Ständig medlem 2 750 kr vid ett tillfälle

När du har betalat medlemsavgiften blir man per automatik placerad i sin närmsta förening. Det är i din lokalförening som du möter andra i liknande situation som du själv, det är där du kan finna gemenskap, få information, råd och stöd samt delta i aktiviteter. I din lokalförening utövar du din demokratiska påverkan över vilken verksamhet föreningen och i slutändan förbundet ska syssla med. När du blir medlem får du även ett välkomstpaket innehållande ett urval av våra informationsskrifter. Vår mycket uppskattade medlemstidning StrokeKontakt som kommer ut med fyra nummer per år.

Du kan ansöka om medlemskap på två sätt, genom vår medlemssida eller genom ett inbetalningskort.På vår medlemssida kan ansökan betalas med direktbetalning, swish eller autgiro.  Vid en direktbetalning aktiveras ditt medlemskap direkt. Önskar man hjälp att betala genom inbetalningskort behöver du ringa till oss på telefonnumer 08-721 88 20 för att få ditt inbetalningskort hemskickat. Ditt medlemskap aktiveras när du har betalat in avgiften. Efter att ett medlemskap har aktiverats skickar vi dig ett välkomstpaket. När du har betalt medlemsavgiften är du medlem i Strokeförbundet och din lokala strokeförening.Obs! Väljer du inbetalningskort är det viktigt att du använder dig av det inbetalningskort vi skickar till dig som har ett angivet OCR. Detta möjliggör att vi lättare kan administrera ditt medlemskap.

Alla upplever stress på olika sätt och reagerar på den på olika sätt. Viss forskning har dock visat att det kan finnas en koppling mellan negativ stress och stroke.

Ja, TIA kan återkomma. Därför är det viktigt att du söker läkarvård omedelbart efter att ha fått symptom på en TIA och att du följer din läkares rekommendationer för att förhindra stroke.

Min partner fick en hjärninfarkt vid en operation, när denne var i 40-årsåldern. Vi har barn i förskoleåldern. Vårt ena barn som normalt är väldigt glad och social gråter nu istället mycket, är ledsen till och från hela dagen på förskolan och är orolig för att även jag ska bli sjuk. Dessutom är min partner väldigt deprimerad och barnet får knappt någon kontakt med hen vilket förstås påverkar mycket. Nu har vårt barn börjat ignorera sin förälder när hen är hemma. Jag har önskat psykologkontakt på BVC på grund av detta men funderar på om ni har några tips på hur man kan hjälpa barnen? Finns det några böcker som är bra och som man kan läsa tillsammans eller böcker för mig och förskolepersonalen som ger oss tips på hur vi kan stötta henne?Svar: Om du inte har haft kontakt med BVC sök stöd och råd ifrån dom. Strokeförbundet har en bok för barn som heter ”Aron och Noras nya mamma” samt en gratis folder som heter ”Min mamma fick stroke”. Dessa kan du beställa i vår butik eller genom att ringa 08-721 88 20. Din kommun ska också ha en anhörigkonsulent som du kan tala med.

Visste du att om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf. Läs mer här

Det är cirka 75 procent som tre månader efter stroke lever.

Min fru fick en stroke för ett par år sedan. Var inlagd i två månader och har inte fått tillbaka funktionen på höger sida. Nu är hon orolig för att få en ny stroke. Hur stor är den risken, kan ni ge mig information om detta?
  • Generellt finns det en förhöjd risk för en ny stroke om man tidigare har haft en stroke och framförallt under första året, därefter minskar risken. Det är viktigt att man har kontroll på sin medicinering och sitt blodtryck.

Det är en checklista egentligen utformad för att hjälpa vårdpersonal att identifiera problem efter stroke. För dig som haft stroke är det dock en utmärkt checklista att utgå ifrån vid ett uppföljningsmöte efter stroke. Ladda ner och ta med till besöket.

Vi har gjort ett dokument med frågor att ta upp inför utskrivningen och tips till dig som patient och anhöriga. Läs dokumentet här.

TIA står för “transient ischemic attack”. Det är en övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl och orsakas av samma saker som en ischemisk stroke, alltså en blodpropp. Symptomen går oftast tillbaka inom några minuter eller timmar. Den övre tidsgränsen för TIA är 24 timmar, varar symptomen längre är det istället fråga om stroke. Både TIA och stroke är medicinska nödsituationer, man ska alltid åka direkt till ett akutsjukhus om symptom på TIA uppstår, även om symptomen har gått över. Gör du det så ökar möjligheterna att förhindra stroke.

TIA är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. Även om symptomen går över av sig självt ska man alltid uppsöka vård efter symptom på TIA! En TIA ska alltid ses som en varningssignal för stroke. En av tio personer som haft TIA får stroke inom två dagar. Ungefär var fjärde som får en stroke har haft en eller flera TIA innan.

Ja! Forskning visar att en av tio som haft en TIA-attack får en stroke inom två dagar och ungefär en fjärdedel av de som får stroke har tidigare haft TIA-attacker. Sök genast till akutsjukhus om du får symptom på TIA eller stroke! Vänta inte. TIA ska alltid ses som en varningssignal för stroke!

Ja vi har två olika medlemskap, vanlig medlem och livstidsmedlem.Vanlig medlem Det kostar 180 kronor och innebär att du är medlem i Strokeförbundet, tillhör en lokalförening och har tillgång till alla våra medlemsförmåner, bland annat får du medlemstidningen StrokeKontakt fyra gånger per år. Tidningen finns både som papperstidning och talskiva. Talskivan kan du erhålla om du har svårt att läsa en tryckt tidning till exempel på grund av synskada.Livstidsmedlem Kostar 2 750 kr Man betalar då in en gång och är sen medlem så länge man vill utan att bli aviserad igen.Oavsett val av medlemskap så innebär det att du har rätt att delta i din lokalförenings verksamheter samt din lokalförenings årsmöte.