Intressepolitik är en viktig del i STROKE-Riksförbundets arbete och handlar om att informera, ställa krav och uppvakta politiker i kommuner, landsting och riksdag och andra beslutsfattare inom olika samhällsområden.

Vi arbetar för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd.

Förbundet blir genom sitt intressepolitiska arbete känt som en betydelsefull samhällsaktör när det gäller frågor om funktionshinder, ekonomi, hjälpmedel, arbetsmarknad, kommunikationer, boende, tillgänglighet, vård och omsorg med mera.

Vi bedriver vårt intressepolitiska arbete genom att svara på enkäter och remisser, deltar i styr- och referensgrupper, samråd, seminarier, workshops, hearings med mera.

Intressepolitisk samverkan
STROKE-Riksförbundet driver många för förbundets medlemmar viktiga frågor på egen hand, men i flera fall bedrivs det intressepolitiska arbetet i samarbete.

Generella funktionshinderpolitiska frågor bedrivs vanligtvis genom och i samarbete med Funktionsrätt Sverige, exempelvis LSS-frågan.

Generella intressepolitiska frågor inom ”hjärnskadeområdet” kan bedrivas i samarbete med Afasiförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Personskadeförbundet (RTP).

Frågan om körkort och dispens efter stroke driver förbundet i samarbete med Glaukomförbundet och Diabetesförbundet.

Enligt STROKE-Riksförbundets stadgar är förbundet ”…i sitt arbete partipolitiskt och religiöst obundet”

Intressepolitik – ”politiska ställningstaganden som görs på basis av vad som gynnar” www.ne.se

Intressepolitik innebär att man uppvaktar, knyter kontakter och ställer krav på politiska partier och dess företrädare, alltid med medlemmarna i STROKE-Riksförbundets bästa i fokus.

Partipolitik – Politiska ställningstaganden som görs utifrån ett politiskt partis ståndpunkter i exempelvis partiprogram etcetera.

Pressarkiv – Här hittar du våra pressmeddelanden